Υπηρεσίες

Πιστεύουμε στην τεχνολογία που προσφέρει στην αγορά χρήσιμες και βιώσιμες λύσεις που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής και αναπτύσσουμε εξειδικευμένες εφαρμογές και σύνθετους αλγορίθμους για διάφορους περιβαλλοντικούς τομείς.

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων
Εφαρμογές Web & Mobile
Μοντέλα Προσομοίωσης
Πλατφόρμες Crowdsourcing

Ενδεικτικά, κάποιες από τις λύσεις που προσφέρουμε περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Συστήματα υποστήριξης λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων και ψηφιακές εφαρμογές που συνδυάζουν πληροφορίες προερχόμενες από διαφορετικές πηγές. Παρέχουμε επίσης συνεχή ενημέρωση και προειδοποιήσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Πρότυπα περιβαλλοντικών προσομοιώσεων (διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, ηχορρύπανσης, πιθανών κινδύνων, κλπ).
 • Συστήματα συγκέντρωσης δεδομένων από πηγές τηλεπισκόπησης, ώστε να προσφέρονται σε άλλες εφαρμογές ή στον παγκόσμιο ιστό μέσα από ασφαλείς γέφυρες δεδομένων.
 • Εφαρμογές κινητών συσκευών που προωθούν τις κατάλληλες πληροφορίες στο χρήστη.
 • Πλατφόρμες crowdsourcing που συνδυάζουν τα δεδομένα πλήθους με επιπλέον στοιχεία για τη διεξαγωγή αποτελεσμάτων και την παροχή εξατομικευμένων προειδοποιήσεων.

Τα λύσεις μας μπορούν να επεκταθούν και να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα πεδία του περιβαλλοντικού τομέα.


 Κύριοι τομείς

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, τόσο για την ενημέρωση και την επικοινωνία με τους πολίτες, όσο και για τη διαμόρφωση πολιτικής και την υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η DRAXIS έχει υλοποιήσει σειρά σχετικών έργων τα οποία χρησιμοποιούν την περιβαλλοντική πληροφορική για την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις λύσεις που αναπτύσσουμε περιλαμβάνουν:

 • Συστήματα πληροφοριών ηλεκτρονικής εγγραφής, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, αυξάνουν τη διαφάνεια, μειώνουν τη γραφειοκρατία και το χρόνο αναμονής των πολιτών.
 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικής συμμετοχής που δίνουν στους πολίτες να αλληλεπιδρούν με τις δημόσιες αρχές και να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Λειτουργικά εργαλεία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που καθιστούν την όλη διαδικασία πιο διαφανή, προσβάσιμη και αποτελεσματική.
 • Εύχρηστα πληροφοριακά συστήματα ροής εργασιών που κατηγοριοποιούν και παρακολουθούν το περιεχόμενο, αυτοματοποιούν και βελτιστοποιούν τη ροή των εργασιών αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.

 


Ατμοσφαιρική ρύπανση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι μια από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της σημερινής εποχής που αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Με ένα στέρεο και δυνατό υπόβαθρο στον συγκεκριμένο τομέα, αναπτύσσουμε λύσεις ΤΠΕ που βοηθούν τους πολίτες, τις βιομηχανίες και τις κυβερνήσεις να παρακολουθούν και να αντιμετωπίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι λύσεις μας εστιάζουν στην παρακολούθηση και πρόβλεψη της ποιότητας του αέρα, καθώς επίσης και στην αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων.

Για να αποτιμήσουμε, να ερμηνεύσουμε και να προβλέψουμε αποτελεσματικότερα την ατμοσφαιρική ρύπανση

 • χρησιμοποιούμε προηγμένα μοντέλα και ημι-εμπειρικούς αλγορίθμους,
 • αξιολογούμε τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και,
 • πραγματοποιούμε επιχειρησιακά σχέδια.

Χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους και συνδυάζοντας πληροφορίες από διαφορετικές πηγές έχουμε αναπτύξει σειρά λύσεων σχετικών με την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ υποστηρίζουμε την ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών παρέχοντας λύσεις λογισμικού SaaS (Software as a Service). Μέσα από τις λύσεις μας δίνουμε τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να εκμεταλλευτεί τα διαθέσιμα για την ποιότητα του αέρα δεδομένα,  συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που προέρχονται από δορυφόρους και συσκευές IoT για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις περιβαλλοντικές προκλήσεις.


Ενέργεια

Η DRAXIS παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον ενεργειακό τομέα και συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και τη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης Κλιματικής Αλλαγής, παρέχουμε καινοτόμες λύσεις και δημιουργούμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πελάτες μας, καθώς τους βοηθάμε να προσδιορίσουν τους βασικούς κινδύνους (Ανάλυση Κύκλου Ζωής, Μελέτες Σκοπιμότητας) και τις ευκαιρίες για τη δραστηριότητά τους που σχετίζονται με την ενέργεια (αποτύπωμα άνθρακα, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κλπ.), ενώ αναπτύσσουμε εργαλεία ICT για τη διαχείρισή τους. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μελέτες για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, σχεδιασμό και αδειοδότηση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και μελέτες ασφάλειας για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά ατυχήματα.


Πρόγνωση καιρού

Οι καιρικές συνθήκες αποτελούν κινητήριο μοχλό βασικών περιβαλλοντικών διαδικασιών, ενώ σε πολλούς τομείς κατέχουν κύριο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Από την ατμοσφαιρική ρύπανση, ως την κατανάλωση ενέργειας και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και από τη φύτευση έως τη συγκομιδή, όλες οι αποφάσεις για το περιβάλλον και τη γεωργία επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες.

Έχοντας  διαθέσιμο μεγάλο όγκο ελεύθερων και ανοιχτών παραμετρικών δεδομένων, από επίγειους και δορυφορικούς σταθμούς και συνδυάζοντας τα με προηγμένα μοντέλα πρόβλεψης καιρού υψηλής ανάλυσης και συστήματα εξομοίωσης δεδομένων εδάφους και ατμόσφαιρας, προσφέρουμε υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού υψηλής ακρίβειας τόσο στον χωρικό, όσο και στον χρονικό τομέα. Επιπλέον, η πλήρως εξειδικευμένη επιστημονική μας ομάδα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς σχετικά με τους τρόπους προσαρμογής των επιχειρησιακών τους διαδικασιών προκειμένου να μετριάσουν τον κίνδυνο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.


Αειφόρος γεωργία

Η διαχείριση γεωργικών καλλιεργειών είναι μια αρκετά δύσκολη και συνεχής πρόκληση τόσο για τις μικρές και τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όσο και για τις εταιρείες παραγωγής τροφίμων.

Με πολυετή πείρα στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της πληροφορικής, συνδυάζουμε σύνολα δεδομένων από διάφορες πηγές (δορυφόρους, μετεωρολογικούς σταθμούς, δεδομένα από αγρότες) με προηγμένα μοντέλα προσομοίωσης ανάπτυξης καλλιεργειών και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, και αναπτύσσουμε λύσεις λογισμικού και υπηρεσίες για την απλούστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των γεωργικών καλλιεργειών. Έτσι, προσφέρουμε σειρά επιχειρησιακών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καλλιέργεια, την άρδευση, την παρακολούθηση, την εκτίμηση της απόδοσης και τη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών σε μια καλλιέργεια μέσω εύχρηστων και πλήρως προσαρμόσιμων εφαρμογών ΤΠΕ και API.


Διαχείριση αποβλήτων

Με ένα δυνατό τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναπτύσσουμε ολοκληρωμένα σχέδια για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών αποβλήτων, των αποβλήτων τροφίμων, καθώς επίσης και των ειδικών αποβλήτων, όπως τα ανακυκλώσιμα προϊόντα, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την υλοποίηση τεχνικών μελετών, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεχνικών προσφορών σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, μελετών ανάλυσης του κύκλου ζωής των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του τεχνικού συστήματος και της αξιολόγησης των επιπτώσεων του. Με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος διαμορφώνουμε σχέδια πολιτικής για τη διαχείριση αποβλήτων, ενώ σχεδιάζουμε στρατηγικές πρόληψης αποβλήτων και αναπτύσσουμε δείκτες παρακολούθησης των διαδικασιών.

Με ένα έμπειρο τμήμα πληροφορικής, είμαστε σε θέση να παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις ΤΠΕ για τη διευκόλυνση και βελτίωση των περιβαλλοντικών ελέγχων, τη διαμόρφωσης πολιτικής, την καταχώρηση των αποβλήτων και της υποβολής της ετήσιας έκθεσης αποβλήτων των εταιρειών σε προηγμένα συστήματα ροής εργασιών, κτλ. Η ομάδα μας δίνει έμφαση στην έννοια της βιομηχανικής συμβίωσης αναπτύσσοντας λύσεις ΤΠΕ που συγκεντρώνουν πληροφορίες από παραγωγούς αποβλήτων, προμηθευτές τεχνολογίας και χρήστες αποβλήτων.


Κυκλική οικονομία

Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και οικονομικά αποδοτικής και ανταγωνιστικής οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και επιτρέπει τη διατήρηση των προϊόντων, των υλικών και των πόρων οδηγώντας σε μείωση στην παραγωγή αποβλήτων.

Στη DRAXIS προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον μέσα από υπηρεσίες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε εκείνους τους τομείς που μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων, όπως είναι η διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων προωθώντας τη συνεργατική οικονομία σε αστικό, αγροτικό και βιομηχανικό περιβάλλον. Αξιολογούμε τις ευκαιρίες της αγοράς για να ορίσουμε νέα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και να σχεδιάσουμε νέες προτάσεις για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, εστιάζουμε στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την προώθηση της αποδοτικότητας των υδάτων, τη στήριξη της βιομηχανικής συμβίωσης, τη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων και τη συμβολή σε μετρήσιμες και επαναληπτικές λύσεις αποδοτικής χρήσης των πόρων που μπορούν να επαληθευτούν μέσω δεικτών και κατάλληλης συλλογής δεδομένων.