Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Με εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση και εκτενής εμπειρία η ομάδα της DRAXIS μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς και θέματα, όπως π.χ., ατμοσφαιρική ρύπανση, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτων, κλιματική αλλαγή, βιομηχανία και υποδομές, ενέργεια, ηχορύπανση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τόσο το εύρος των υπηρεσιών μας, όσο και το πλούσιο πελατολόγιό μας αντικατοπτρίζουν την υψηλή μας ικανότητα να σχεδιάζουμε και να διαχειριζόμαστε ακόμη και τα πλέον σύνθετα έργα.


Περιβαλλοντικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι ειδικές μας γνώσεις και η εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικών κανονισμών και ρυθμίσεων μας επιτρέπει να παρέχουμε εγκαίρως περιβαλλοντικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες για κάθε πελάτη. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

 • Υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Καταγραφή και αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεδομένων
 • Περιβαλλοντική επιθεώρηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικής συμμόρφωσης
 • Αξιολόγηση κλιματικού ρίσκου
 • Επιχειρησιακά σχέδια για την ποιότητα του αέρα
 • Εκπόνηση Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
 • Υλοποίηση μελετών Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών με στόχο τη διάχυση πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η ομάδα της DRAXIS είναι σε θέση να υλοποιεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά και να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στην εκπόνησή τους. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Στρατηγική αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Προσδιορισμός συγκεκριμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων και εκπόνηση των μέτρων αντιμετώπισής τους

Τεχνικές Μελέτες

Η DRAXIS σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει υποδομές και βιομηχανικά έργα, παρέχοντας εξειδικευμένες για τον πελάτη υπηρεσίες που περιλαμβάνουν εργαλεία μοντελοποίησης για την εκτίμηση των επιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Μελέτες ασφαλείας που αφορούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά ατυχήματα (σύμφωνα με την οδηγία Seveso III)
 • Ανάλυση προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων
 • Χωροθέτηση και αδειοδότηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας