Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής

Με μακρά εμπειρία στο χώρο της περιβαλλοντικής πληροφορικής δημιουργούμε ψηφιακές λύσεις που βελτιώνουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες των οργανισμών και την καθημερινή επαγγελματική ζωή των πελατών μας.

 

Δείτε παρακάτω κάποιες από τις λύσεις μας:

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου), η οποία χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει στόχο την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεων και Οργανισμών) σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο.

Παράλληλα το ΗΜΑ υποστηρίζει:

 

  • την καταχώριση των δραστηριοτήτων των υπόχρεων φορέων (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς),
  • τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν,
  • την υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων.

 

Πιο συγκεκριμένα στο ΗΜΑ καταχωρούνται ηλεκτρονικά στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται από κάθε φορέα, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στην Ελλάδα. Επίσης, το ΗΜΑ δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές να επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα και να παράγουν αναφορές, οι οποίες εξοικονομούν χρόνο και πόρους και δίνουν τη δυνατότητα του αποτελεσματικότερου ελέγχου και παρακολούθησης.

Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο αποτελεί συνέχεια βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, οι οποίες προσαρμόστηκαν προκειμένου να αποτελέσουν επιχειρησιακό εργαλείο για το ΥΠΕΚΑ. Βασικός στόχος της εφαρμογής του ΗΠΜ είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη μετατροπή της υφιστάμενης αδειοδοτικής κατάστασης σε μία πλήρως ηλεκτρονική πλατφόρμα διεκπεραίωσης και ροής εργασιών. Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Το Envi4All είναι μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα η οποία ενημερώνει τον χρήστη για τα προηγούμενα, τρέχοντα και προβλεπόμενα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς επίσης και πληροφορίες που συγκεντρώνει από τους χρήστες.

Το Envi4All χρησιμοποιεί μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υπολογίζει τον Δείκτη Ποιότητας Αέρα (AQI). Ο AQI βοηθάει στην καθημερινή καταγραφή της ποιότητας του αέρα λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που μπορεί να υποστεί η υγεία των ανθρώπων που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν την προσωπική τους αίσθηση σχετικά με την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν και αντίστοιχα να δουν τι έχουν δηλώσει οι άλλοι χρήστες. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αφενός για να εκτιμηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ανοιχτής πρόσβασης και αφετέρου για να βελτιωθεί η ακρίβεια των δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών. Η εφαρμογή Envi4All επεξεργάζεται όλες τις παραπάνω πληροφορίες για να προσφέρει στους χρήστες εξατομικευμένες ειδοποιήσεις όταν η ποιότητα του αέρα είναι κακή, καθώς επίσης και πρακτικές συμβουλές για να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους.