Σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών & οικοσυστημάτων της λίμνης Κάρλα

Στο πλαίσιο του Έργου επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας, όπως έχει ενταχθεί στο Μέτρο 8.2 του ΕΠΠΕΡ Περιβάλλον 2000 – 2006, η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για την εκπόνηση μιας μελέτης για το Σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών και οικοσυστημάτων της λίμνης Κάρλας. Το σύστημα διαχείρισης νερών αποτελείται αφενός από βάσεις δεδομένων και εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης με την υποστήριξη Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος, και αφετέρου από αναλυτικά πλαίσια προτάσεων διαχείρισης (σενάρια). Τα σενάρια περιλαμβάνουν πιθανές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης του νερού με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος των Έργων, την ορθολογική αξιοποίηση και την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκε κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης έργων, νερών, εδάφους και οικοσυστημάτων. Βάσει συστηματικής δειγματοληψίας και ανάλυσης, το σύστημα παρακολούθησης του εδάφους παρέχει πληροφορίες μεταβολής διαφόρων παραμέτρων, όπως κατάσταση θρεπτικών ουσιών, οργανική ύλη, βιοποικιλότητα και ρύπανση από βαρέα μέταλλα. Το σύστημα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ.

Το έργο υλοποιήθηκε για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων