Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος χαρτογραφικής αποτύπωσης της ρύπανσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 96/62/ΕΕ για την «Εκτίμηση και τη Διαχείριση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος», καθώς επίσης και των θυγατρικών της οδηγιών σχετικά με τις οριακές τιμές επιμέρους ρύπων.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

  • Πρόταση για το διαχωρισμό της χώρας σε ζώνες και οικισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 96/62/ΕΕ
  • Καθορισμός των ζωνών και των οικισμών.
  • Σχεδιασμός και διενέργεια εκστρατειών μετρήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
  • Εκτίμηση των επιπέδων συγκεντρώσεων των ρύπων σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, με τη χρήση κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων (μετεωρολογικό μοντέλο και φωτοχημικό μοντέλο διασποράς).
  • Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων
  • Ανάπτυξη εφαρμογής Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος για τη χαρτογραφική απεικόνιση των επιπέδων ρύπανσης, η οποία αποτυπώνει όλα τα αποτελέσματα με μορφή ισορρυπαντικών καμπυλών και σύμφωνα με την ανάλυση που απαιτείται από την Οδηγία 96/62/ΕΕ και τις θυγατρικές της.

Το έργο υλοποιήθηκε για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής