Τεχνική υποστήριξη στην επίβλεψη της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτων

Η DRAXIS, η HPC PASECO, και η EPSILON ΑΕ ανέλαβαν τη συμβουλευτική υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου. Το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλάμβανε την υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων αναφορικά με την εξασφάλιση της αποτελεσματικής, ομαλής και συστηματικής λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

  • Εργασίες επίβλεψης και ελέγχου των δειγματοληψιών και των αναλύσεων
  • Εργασίες συγκέντρωσης και ελέγχου αποτελεσμάτων (ανά υδατικό διαμέρισμα), βελτιστοποίηση του τρόπου διακίνησης των δεδομένων και σύνταξη ετήσιας έκθεσης ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
  • Επίβλεψη των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων η οποία περιλαμβάνει τη διαμόρφωση βάσης δεδομένων για την υποβοήθηση καταχώρησης των δεδομένων παρακολούθησης μέσω διαδικτυακών εφαρμογών διαχείρισης
  • Ενημερωτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού

Το έργο υλοποιήθηκε για την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας