Μελέτη για τη χαρτογράφηση των ελληνικών απαιτήσεων στην παρατήρηση της γης

Η «Χαρτογράφηση των ελληνικών απαιτήσεων και δυνατοτήτων στην παρατήρηση της γης» ήταν μια μελέτη που στόχο είχε αφενός να καταγράψει τις υπάρχουσες ανάγκες δημόσιου τομέα και αφετέρου να προβλέψει εκείνες που θα προκύψουν μέσα στα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για τα παρακάτω:

  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου Web – Application για την εισαγωγή δεδομένων σχετικά με την Παρατήρηση της Γης στην Ελλάδα
  • Συλλογή δεδομένων για την ανασκόπηση των αναγκών των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα Παρατήρησης της Γης.

Το έργο υλοποιήθηκε για τον Eυρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA)