Μελέτη & Εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών & Ανάπτυξη GIS

Το έργο αφορούσε την Ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και Υποδομών για τη δημιουργία ενός κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας στην Κύπρο. Το έργο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και την υλοποίηση διαδικτυακής πύλης με χρήση ΓΠΣ για την πληροφόρηση και ενημέρωση πολιτών και επισκεπτών.

Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για τα παρακάτω:

i) Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών: Συλλογή απαιτήσεων, ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής GIS.
ii)Προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού ArcGis
iii)Ανάπτυξη εφαρμογής «Multi-Μodal Routing» για την πόλη της Λευκωσίας που περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

  • «Door-to-door» δρομολόγηση με Ι.Χ.
  • «Door-to-door» δρομολόγηση με Μ.Μ.Μ. με χρήση του σχετικού αλγορίθμου που έχει αναπτύξει ο Ανάδοχος του έργου.

iv) Εγκατάσταση των εφαρμογών καθώς και έλεγχοι καλής λειτουργίας του συστήματος.
v) Διασύνδεση της συνολικής εφαρμογής με το portal που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Κυρίας Σύμβασης του έργου και ανάπτυξη διεπαφών χρήστη.
vi) Δημιουργία εγχειριδίων χρήσης των εφαρμογών, καθώς και εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος.

Το έργο υλοποιήθηκε για το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας