Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης ελαιοκαλλιεργειών στο Νομό Καβάλας

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας χωρικής πληροφορίας για τον σχεδιασμό πολιτικών σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας των υδάτων και την βελτιστοποίηση της ελαιοκαλλιέργειας στο Νομό Καβάλας, με τη χρήση GIS.

Στο πλαίσιο του έργου, η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για τις παρακάτω ενέργειες:

I. Προμήθεια GIS Software
II. Συλλογή στοιχείων δακοκτονίας
III. Συμπλήρωση Βάσης Δεδομένων
IV. Διενέργεια Γεωηλεκτρικών Διασκοπήσεων
V. Ανάπτυξη Εφαρμογής καταγραφής περιβαλλοντικών μεγεθών
VI. Ανάπτυξη Εφαρμογής δασοκτονίας
VII. Ανάπτυξη Εφαρμογής διάχυσης πληροφορίας
VIII. Ανάπτυξη Εφαρμογής διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
IX. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
X. Υπηρεσίες Συντήρησης

Το έργο υλοποιήθηκε για την Περιφέρεια Καβάλας