Ευφυές σύστημα εξοικονόμησης υδάτινων πόρων του Δήμου Αμφιλοχίας

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης μετάδοσης των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την επεξεργασία αυτών και την διάχυση των αποτελεσμάτων στους καταναλωτές. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εξοφλούν ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑ, να ενημερώνονται για τα επίπεδα κατανάλωσης μέσω Web και φορητών συσκευών, να αντιλαμβάνονται εγκαίρως πιθανά προβλήματα διαρροών ή /και υπερκαταναλώσεων ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να ενημερώνονται για μία σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με έξυπνες πρακτικές εξοικονόμησης υδάτινων πόρων.

Η DRAXIS συμμετείχε στο έργο ως υπεργολάβος της AMCO. Το σύστημα που αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε βασίζεται στο λογισμικό draxis@water που αναπτύχθηκε από τη DRAXIS.

Το έργο υλοποιήθηκε για τον Δήμο Αμφιλοχίας