Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τον Δήμο Παξών

Στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξοικονόμησης Υδάτινων πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα Ύδρευσης», η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για την υλοποίηση των παρακάτω Εφαρμογών – Υποσυστημάτων και την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών :

α) Υποσύστημα –Κέντρο Παρακολούθησης δεδομένων ύδατος
β) Υποσύστημα συγκριτικής αξιολόγησης καταναλώσεων ύδατος
γ) Εφαρμογή- οδηγού εξοικονόμησης νερού
δ) Υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του φορέα
ε) Υπηρεσίες τεχνικής Υποστήριξης κατά την πιλοτική Λειτουργία
στ) εγγύηση καλής λειτουργίας,

Το έργο υλοποιήθηκε για τον Δήμο Παξών