Υπηρεσίες Ανάπτυξης ηλεκτρονικού τουρισμού στη ΝΑ Ροδόπη

Το έργο είχε στόχο την ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που εγκαταστάθηκαν στο νομό Ροδόπης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αναπτύχθηκαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού-πολιτισμικού προϊόντος της ΝΑ Ροδόπης.

Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για τα παρακάτω:

  • προμήθεια του λογισμικού και του εξοπλισμού
  • δημιουργία εφαρμογών ενημέρωσης, οι οποίες αξιοποιούν γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
  • παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
  • πιλοτική λειτουργία και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας
  • διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας

Η πλατφόρμα προβολής και επικοινωνίας που αναπτύχθηκε ενσωματώνει τρία (3) υποσυστήματα:

  • Εφαρμογή WEB GIS: η εφαρμογή αυτή επιτρέπει την χωρική παρουσίαση μέσα από εύχρηστους και εύκολα αντιληπτούς θεματικούς χάρτες που καλύπτουν το πολιτιστικό και τουριστικό απόθεμα της περιοχής.
  • Εφαρμογή Δρομολόγησης: ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει σχεδιασμένη στο χάρτη την προτεινόμενη από το σύστημα βέλτιστη διαδρομή αφού ορίσει τα σημεία εκκίνησης και προορισμού.
  • Εφαρμογή Πλοήγησης: η εφαρμογή αυτή προσφέρει ένα πρακτικό και λειτουργικό περιβάλλον περιήγησης και χωρικής πλοήγησης στο χρήστη, καθώς και τη δυνατότητα πολυγλωσσικού περιβάλλοντος

Το έργο υλοποιήθηκε για την Περιφέρεια της Ροδόπης