Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που έχει αναπτυχθεί από τη DRAXIS και παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Το ΗΜΑ είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεων και Οργανισμών) και την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς αποβλήτων).

Μέσω του ΗΜΑ οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των σχετικών αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από τον Σύνδεσμο Βιομηχανίων Και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης & Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων - ΣΕΠΑΝ