Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Λαμιέων

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με γεωπληροφορικά δεδομένα μέσω Διαδικτύου. Στόχος είναι η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου Λαμιέων.
Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ανέλαβε τη μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, την εφαρμογή του συστήματος, την ανάπτυξη εφαρμογών GIS, την εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς επίσης και την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου.

Επιπλέον, η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου, τη συντήρησης και την τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου λογισμικού και εξοπλισμού.

Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν και ενσωματώθηκαν στην πύλη του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων και Εξυπηρέτησης Πολιτών (http://gisportal.lamia-city.gr/ ) ήταν οι εξής :

1. Γεωγραφική Εφαρμογή Πολεοδομικών/χωροταξικών δεδομένων και παρακολούθησης Χρήσης Γης
2. Γεωγραφική Εφαρμογή Παροχής πληροφοριών πόλεως – Οδηγός Πόλης
3. Γεωγραφική Εφαρμογή Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
4. Γεωγραφική Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύων κοινού οφέλους
5. Γεωγραφική Εφαρμογή Οδικού δικτύου και κυκλοφοριακού φορτίου
6. Εφαρμογή Διαδικτυακής Γεωγραφικής Πύλης που δρα εισαγωγικά στις παραπάνω εφαρμογές (http://gisportal.lamia-city.gr/)

Το έργο υλοποιήθηκε για τον Δήμο Λαμίας