ΓΕΩΚΛΙΜΑ

Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας

Tο έργο «Γεώκλιμα» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ)) το οποίο παρέχει με διαδραστικό τρόπο στο χρήστη τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με την κατάσταση του κλίματος και τις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές μεταβολές του στην περιοχή της Ελλάδας.

Οι επιμέρους μετρήσιμοι επιστημονικοί και τεχνικοί στόχοι του έργου αναλύονται ως εξής:

  • Η συγκέντρωση και ομογενοποίηση κλιματολογικών και άμεσα σχετιζόμενων περιβαλλοντικών δεδομένων για την περιοχή της Ελλάδας.
  • Η εκτίμηση των μελλοντικών κλιματικών μεταβολώ,ν η οποία θα βασιστεί αφενός στις διαθέσιμες υπάρχουσες προσομοιώσεις περιοχικών κλιματικών μοντέλων για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος και αφετέρου στην διενέργεια μακροχρόνιας κλιματικής προσομοίωσης με ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση (≈ 10 km) για την Ελλάδα.
  • Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και ενιαίας γεωγραφικής βάσης δεδομένων η οποία θα συγκεντρώνει και θα οργανώνει το σύνολο της πληροφορίας που αφορά στο κλίμα της Ελλάδας στο παρελθόν και το παρόν, τις παρατηρούμενες και τις κλιματικές μεταβολές αλλά και τις εκτιμήσεις των κλιματικών μοντέλων για το μέλλον. Η βάση αυτή θα περιλαμβάνει, εκτός των πρωτογενών (συμβατικών και δορυφορικών) και δευτερογενών κλιματικών δεδομένων (π.χ κλιματικοί δείκτες), και περιβαλλοντικά δεδομένα που αλληλεπιδρούν με το κλίμα στην περιοχή μας (π.χ γεωγραφικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα).
  • H χαρτογραφική απεικόνιση των κλιματικών δεδομένων, πρωτογενών και δευτερογενών και η δημιουργία ψηφιακών θεματικών χαρτών, οι οποίοι θα αναπαριστούν με εύληπτο τρόπο με μεγάλη χωρική (≈ 20 km) και χρονική ανάλυση (μηνιαία, εποχική, ετήσια) την κατάσταση του κλίματος στο παρόν και το παρελθόν καθώς και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για το μέλλον.
  • Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών το οποίο θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης και χαρτογραφικής απεικόνισης του συνόλου της κλιματικής πληροφορίας που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου. Το σύστημα θα έχει διαδικτυακή εφαρμογή με διαδραστική επικοινωνία με το χρήστη.

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας