Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Υδάτινων όγκων του Νομού Κιλκίς

Το έργο αποσκοπούσε στην υλοποίηση ενός Γεωγραφικού Συστήματος Παρακολούθησης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών υδάτινων όγκων του Ν. Κιλκίς και συγκεκριμένα της λίμνης Δοϊράνης και του ποταμού Αξιού.

Η υλοποίηση του Έργου περιλάμβανε την ολοκλήρωση των παρακάτω ενεργειών:

  1. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης υδάτινων όγκων συνοδευόμενο από μια περιβαλλοντική διαδικτυακή πύλη, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Νομαρχίας.
  2. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού σταθμών μέτρησης και παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων υδάτων.
  3. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  4. Παραμετροποίηση του συστήματος και ενσωμάτωσή του σε συγκεκριμένα υποστηρικτικά εργαλεία της Νομαρχίας για αποτελεσματικότερη διαχείριση.
  5. Συντήρηση του συστήματος και υποστήριξη της πιλοτικής του λειτουργίας.
  6. Εκπαίδευση των χρηστών.
  7. Πιλοτική λειτουργία του τελικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια του Κιλκίς