Ανάπτυξη Εργαστηριακής Υποδομής για την Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών

Το έργο υλοποιήθηκε για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους και στόχος του ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας βάσης για την οργάνωση των δεδομένων που αφορούν τις αναλύσεις ποιότητας υδάτων που πραγματοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.

Οι βασικές αρμοδιότητες της DRAXIS περιλάμβαναν τα εξής:

i) Σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων
ii) Εφαρμογή καταχώρησης δεδομένων και ενημέρωσης της βάσης
iii) Προετοιμασία και συλλογή στοιχείων (σημεία δειγματοληψίας, υδρολογικά στοιχεία κλπ)
iv) Δημιουργία εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις ανάγκες των Ελληνικών (ΥΠΕΧΩΔΕ) και Ευρωπαϊκών Οργανισμών
v) Ενημέρωση της Κεντρικής βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης WISE.

Το έργο υλοποιήθηκε για το Γενικό Χημείο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών