Ανάπτυξη GIS για την περιοχή της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης

Το Σύστημα Πληροφόρησης Χρηστών της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα Σύστημα Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transport System) που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο παρέχοντας τόσο ενημέρωση αναφορικά με τις συνθήκες κυκλοφορίας, όσο και προηγμένες δυνατότητες ανίχνευσης και διαχείρισης συμβάντων.
Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τους τεχνικούς ελέγχους του συστήματος χαρτογράφησης και των web/mobile εφαρμογών.

Το έργο υλοποιήθηκε για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας