Εργαλεία ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού Κόλπου

Γενικός σκοπός του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή δράσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) του Θερμαϊκού Κόλπου με πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη. Οι δράσεις αυτές σχεδιάστηκαν με βάση τη στρατηγική, την πολιτική και το νομικό πλαίσιο της Ε.Ε και της χώρας για την προστασία των υδάτων, της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανάπτυξη. Στόχος του έργου ήταν η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, η συγκέντρωση σχετικών μελετών, παρεμβάσεων και προγραμμάτων, η συλλογή των περιβαλλοντικών δεδομένων, καθώς επίσης και η κατασκευή μιας περιγραφικής και χωρικής Βάσης Δεδομένων για την καταχώρηση των πληροφοριών και τη δημιουργία σχετικών χαρτών.

Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS παρείχε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Κατασκευή Βάσης Δεδομένων και Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων
    Περιλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογής για την οργάνωση και χωρική απεικόνιση της πληροφορίας με δυνατότητες έρευνας και εξαγωγής χαρτογραφικών και περιγραφικών δεδομένων.
  • Αξιολόγηση και Καταχώρηση της πληροφορίας

Περιλαμβάνει την καταχώρηση της υφιστάμενης πληροφορίας και των δεδομένων που προέκυψαν από τη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των υλοποιηθέντων έργων, προγραμμάτων και παρεμβάσεων (Δράση Α.2), που αφορούν στη ζώνη μελέτης, στη βάση δεδομένων.

Το έργο υλοποιήθηκε για τον Δήμο Δέλτα