Ανάπτυξη συστήματος GIS για τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών

Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS παρείχε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Ανάπτυξη προσαρμοσμένης εφαρμογής στο περιβάλλον του ArcGIS Desktop. Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητες ψηφιοποίησης, επεξεργασίας, ανάλυσης, αναφορών στα δεδομένα του ΚΟΑΠ.
  • Ανάπτυξη υπο-συστήματος ασφάλειας σε περιβάλλον Oracle με web εφαρμογή διαχείρισης που παρέχει στατιστικά στοιχεία χρήσης του συστήματος, καθώς και μηχανισμούς παρακολούθησης της ΒΔ σε σχέση με το σύστημα ασφαλείας του ΚΟΑΠ.

Επιπλέον, το Υποσύστημα Ασφαλείας του GIS συστήματος που αναπτύχθηκε αποσκοπεί:

  • Στην προστασία των ευαίσθητων δεδομένων, τόσο κατά τη διακίνηση τους στο δίκτυο, όσο και κατά την αποθήκευση τους στη Βάση Δεδομένων.
  • Στην πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών και διαχειριστών των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής, ώστε αυτή να είναι αναγνωρίσιμη για λόγους απόδοσης δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφής των ενεργειών τους (Auditing).
  • Στην εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών ασφαλείας για τον έλεγχο της πρόσβασης των χρηστών στις εφαρμογές και τα δεδομένα, με βάση συγκεκριμένα δικαιώματα και σε διαφορετικά επίπεδα, τα οποία θα μπορεί να καθορίσει ο Διαχειριστής του Συστήματος.
  • Στη λεπτομερή καταγραφή των ενεργειών των χρηστών και διαχειριστών του συστήματος, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος για τον εντοπισμό προβλημάτων ασφαλείας και των αντίστοιχων αιτιών που τα προκάλεσαν.
  • Στη διευκόλυνση του κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης όλων των υπηρεσιών ασφαλείας που διατίθενται από την πλατφόρμα τεχνολογικής υποδομής και τις εφαρμογές, αλλά και των χρηστών και των δικαιωμάτων τους, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους.
  • Στην παροχή δάφορων χαρακτηριστικών ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών ISO 27002.

Το έργο υλοποιήθηκε για τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών