Ανάπτυξη GIS στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Στόχος του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το Περιβαλλοντικό Τμήμα του Λιγνιτικού Κέντρου της Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ ΑΕ.

Το έργο περιλάμβανε τις εξής δράσεις:

  • Σχεδιασμός της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων
  • Εφαρμογή της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων πολλαπλών χρηστών σε ArcGIS με ArcSDE σε ένα Oracle RDBMS
  • Προετοιμασία στοιχείων (μετασχηματισμός από το CAD, επαναπροβολή)
  • Δημιουργία των δεδομένων raster από τις αεροφωτογραφίες και τα στοιχεία τηλεπισκόπησης
  • Προσαρμογή του περιβάλλοντος ArcGIS
  • Ανάπτυξη της εφαρμογής εισαγωγής δεδομένων
  • Ανάπτυξη των εργαλείων για την ανάλυση στοιχείων GIS

Η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για τις παρακάτω δράσεις:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων
  • Ανάπτυξη της εφαρμογής GIS
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων χωρικής ανάλυσης

Το έργο υλοποιήθηκε για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας