Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης

Το Ευφυές Σύστημα διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης αποτελεί μια ενοποιημένη προσπάθεια των βασικών φορέων της πόλης που ασχολούνται με την αστική κινητικότητα, την κυκλοφορία και το περιβάλλον.

Στόχος του είναι μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει, αφενός να βοηθήσει τον πολίτη να μετακινηθεί ευκολότερα αποφεύγοντας τις συμφορημένες κυκλοφοριακά περιοχές, και αφετέρου να διαμορφώσει περιβαλλοντική συνείδηση και να ενισχύσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Συγχρόνως, μέσω της αναβαθμισμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης, το σύστημα μειώνει την αρνητική επιρροή της στους αέριους ρύπους. Η άμεση εμπλοκή του πολίτη στο σχεδιασμό της μετακίνησής του, του δίνει το δικαίωμα αλλά και την δυνατότητα να συμβάλει ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος της πόλης.
Τέλος, μέσα από ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης αστικής κινητικότητας, το νέο σύστημα παρέχει τη δυνατότητα για τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας μετακίνησης στην πόλη.

Το σύστημα διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους οντότητες, οι οποίες δρουν συμπληρωματικά και παράλληλα:

  • Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας
  • Το Κέντρο Ελέγχου της Κυκλοφορίας

Η DRAXIS , ως υπεργολάβος του έργου ήταν υπεύθυνη για τα εξής:

  • Δημιουργία – επεξεργασία ψηφιακών γεωγραφικών υποβάθρων
  • Ενοποίηση ψηφιακών γεωγραφικών υποβάθρων και εμπλουτισμός δεδομένων.
  • Δημιουργία μοντέλων σε ArcGIS.
  • Δημιουργία μοντέλων και δικτύων για χρήση στο Network Analyst.
  • Δημιουργία δυναμικών διαδραστικών χαρτών.
  • Μετασχηματισμός δεδομένων από/προς χαρτογραφικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα.
  • Συμβολή στην ανάπτυξη – δημιουργία διαδικτυακών δυναμικών διαδραστικών χαρτών.

Το έργο υλοποιήθηκε για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) - Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ)