Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης & επεξεργασίας δεδομένων για το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη λογισμικού, η δοκιμαστική λειτουργία του, και εν γένει η υποστήριξη του Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ.. Το συγκεκριμένο έργο είχε στόχο την υλοποίηση ενός ενοποιημένου και πλήρους πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων και εξειδικευμένων εφαρμογών για τον Τομέα των Μεταφορών, που καλείται Ηλεκτρονικός Κόμβος παροχής ερευνητικής υποδομής και υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών, και εν συντομία «Κόμβος».

Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για τα παρακάτω:

i) Αρχιτεκτονική Συστήματος και προδιαγραφές εξοπλισμού /
ii) Ανάπτυξη Συστήματος
iii) Εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία
iv) Εκπαίδευση χρηστών

Το έργο υλοποιήθηκε για το Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΕΚΕΤΑ