Προσαρμογή του Στατιστικού Συστήματος της Ρουμανίας

Στόχος του έργου ήταν η εναρμόνηση του Στατιστικού Συστήματος της Ρουμανίας σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα το έργο περιλάμβανε τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τους
παρακάτω τομείς:

1. Νέες τεχνολογίες
2. Κοινωνική έρευνα
3. Συγκοινωνίες
4. Περιβάλλον

Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για τις παρακάτω ενέργειες:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων
  • Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης δεδομένων
  • Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης χρηστών
  • Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτυακών ερωτηματολογίων
  • Ανάπτυξη εφαρμογής ανάλυσης στατιστικής πληροφορίας

Το έργο υλοποιήθηκε για την LDK S.A