Αυτοματοποίηση συστήματος αρχειοθέτησης της ΕΜΥ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) για την αυτοματοποίηση του συστήματος αρχειοθέτησης και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκμετάλλευσης των μετεωρολογικών δεδομένων της ΕΜΥ

Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ανέλαβε να υλοποιήσει τις παρακάτω εργασίες:

  • Μελέτη Εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος
  • Υλοποίηση του Λογισμικού Αυτόματης Αρχειοθέτησης και Ελέγχου των Μετεωρολογικών Μηνυμάτων

Επέκταση, προσαρμογή και δημιουργία βάσεων δεδομένων:

  • Βάση δεδομένων μετεωρολογικών σταθμών
  • Βάση δεδομένων κλιματικών στοιχείων
  • Βάση δεδομένων επιχειρησιακών δεδομένων
  • Ανάπτυξη εφαρμογής υπολογισμού μετεωρολογικών δεικτών και στατιστικών στοιχείων.

Το έργο υλοποιήθηκε για την Information Society S.A.