Ανάλυση Εθνικών αναφορών σχετικά με την εφαρμογή της IPPC για την περίοδο 2003/05

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων από τα κράτη μέλη προκειμένου να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια που είναι απαραίτητα για την συλλογή στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας IPPC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε μια προηγμένη εφαρμογή internet με δυνατότητα Online συμπλήρωσης ερωτηματολογίων με ελέγχους εγκυρότητας στοιχείων, καθώς και μηχανισμός παραγωγής ατόματων εκθέσεων και παρουσιάσεων στατιστικών στοιχείων.

Συγκεκριμένα οι δράσεις του συγκεκειρμένου έργου περιελάμβαναν:

  • Ανάλυση της προηγούμενης αναφοράς που κατατέθηκε από τα Κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την περίοδο 2003-2005 και παροχή των περιληττικών στοιχείων σημαντικών γεγονότων όπως αυτά ορίζονται από την οδηγία.
  • Ανάλυση της κατατεθημένης πληροφορίας σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές οριακές τιμές και πρόσβαση στην πληροφορία εισαγωγής των BREF (ΒΑΤ Reference Documents) στο τσιμέντο και τον ασβέστη το σίδερο και το ατσάλι. Συγκεκριμένη αναφορά στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται και στην παρακολούθηση των διαδικασιών.
  • Ανάπτυξη Βάσης δεδομένων που περιέχει τα παραπάνω στοιχεία, τις συλλεχθείσες πληροφορίες, τα Online ερωτηματολόγια και τα εργαλεία στατιστικής ανάλυσης. Το σύστημα είναι διαθέσιμο στους servers της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής και της υπηρεσίας περιβάλλοντος (ΕΕΑ).και είναι συμβατό (στο μέλλον) για ενσωμάτωση στο SEIS (Shared Environmental Information System).

Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για τα παρακάτω:

  • Ανάπτυξη της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής.
  • Ανάπτυξη της ψηφιακήε εφαρμογής για τη συλλογή των δεδομένων του ερωτηματολογίου.
  • Καταγραφή Στοιχείων

Το έργο υλοποιήθηκε για τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής