MENIoR

Το MENIoR έχει στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και της θερμικής άνεσης εσωτερικού χώρου σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με την χρήση τεχνολογιών Digital Twin και επαυξημένης πραγματικότητας. Η λύση δοκιμάζεται πιλοτικά σε δύο εργοστάσια στην Ισπανία, όπου περιβαλλοντικά δεδομένα εσωτερικού χώρου συλλέγονται από χαμηλού-κόστους δίκτυα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών. Στους διαχειριστές των…

EIFFEL

Το έργο θα παρέχει στην επιστημονική κοινότητα της τηλεπισκόπησης, τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των δεδομένων που υπάρχουν εντός της πλατφόρμας GEOSS αλλά και εκτός, ελαχιστοποιώντας τη διαδικασία ανεύρεσης και συγκέντρωσης τους. Νέες υπηρεσίες στην πλατφόρμα GEOSS θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν με τη χρήση γνωσιακής αναζήτησης και εμπλουτισμό μεταδεδομένων βασισμένο σε τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης όπως η…

MICRO4BIOGAS

Η αναερόβια χώνευση είναι μια ευρέως εφαρμοσμένη τεχνολογία για την επεξεργασία διαφόρων τύπων οργανικών αποβλήτων, η οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστική κυρίως λόγω της δυνατότητας παραγωγής βιοαερίου. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί ανασταλτικοί παράγοντες της διεργασίας που εμποδίζουν την αποτελεσματικότητά της και, ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Από καθαρά μηχανική σκοπιά, η μικροβιακή διαδικασία στην οποία…

BIO4Africa

Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη της βιοοικονομίας στην αγροτική Αφρική μέσω της ανάπτυξης αλυσίδων αξίας και τεχνολογιών αξιοποίησης βιοαποβλήτων, ακολουθώντας μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας για την προώθηση της χρήσης των τοπικών πόρων και την αύξηση του εισοδήματος των αγροτών. Το έργο εστιάζει σε απλές και μικρής κλίμακας τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας που είναι προσαρμοσμένες…

LENSES

Την τελευταία δεκαετία, έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια για τη βελτίωση της κατανόησης του Nexus (σύνδεσης) για το νερό, το οικοσύστημα και τον αγροδιατροφικό τομέα (Water Ecosystem Food – WEF) ως πλαίσιο για την ασφάλεια των πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη για προσεγγίσεις ικανές να ξεπεράσουν τον διαχωρισμό των τομέων, επιτρέποντας…

REXUS

To REXUS προσφέρει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την διασύνδεση (Nexus) του νερού, της ενέργειας, της διατροφής και του κλίματος (Water-Energy-Food-Climate – WEFC) και την προώθηση των συστημάτων Nexus. Το Resilience στο REXUS αντιπροσωπεύει την ικανότητα των συστημάτων να προσαρμόζονται γρήγορα σε αλλαγές και ανατροπές. Αυτό γίνεται μέσω δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που υποστηρίζουν πολυεπίπεδη και…

Virtual Hackathon

Το έργο στοχεύει στη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των διαδικτυακών δραστηριοτήτων, στην προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και της Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition), καθώς και στην ενθάρρυνση και στήριξη μαθητών από διαφορετικές χώρες να συνεργαστούν μεταξύ τους σε εικονικό περιβάλλον και να αναπτύξουν χρήσιμες οριζόντιες δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια…

CALLISTO

Το πρόγραμμα CALLISTO,  χρησιμοποιώντας μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στα δεδομένα που προσφέρουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες γνωστές ως «Υπηρεσίες πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες» (DIAS), οι οποίες αναπτύχθηκαν με σκοπό την πρόσβαση σε δεδομένα και εργαλεία του Ευρωπαϊκού προγράμματος γεωσκόπησης Copernicus. Το CALLISTO προσβλέπει στην εικονική παρουσία του χρήστη στην τοποθεσία που…

HOOP

Το έργο HOOP θα συμβάλει στην προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της βιοοικονομίας και στην ανάπτυξη τοπικών βιοοικονομιών στην Ευρώπη μέσω μιας συστημικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να παρέχει υποστήριξη (Project Development Assistance – PDA) σε μια ομάδα οκτώ Πόλεων-Φάρων και άλλων ομάδων πόλεων προκειμένου να ενισχύσουν τη διοικητική, τεχνική,…

REGENCY

Το έργο REGENCY στοχεύει στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αναπτύσσοντας κατάλληλα μοντέλα ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, που χρησιμοποιούν αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, καθώς και μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης, ανάλυσης και υποστήριξης της Ενεργειακής Διαχείρισης για επαγγελματικούς παρόχους. Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο για επαγγελματίες καταναλωτές, όσο…

ENVISION

Το ENVISION στοχεύει στη συνεχή και συστηματική παρακολούθηση των αγροτικών εκτάσεων, μετατοπίζοντας την προσοχή από μεμονωμένη παρακολούθηση σε συγκεκριμένα αγροτεμάχια σε καθορισμένες μέρες, σε παρακολούθηση μεγαλύτερης περιοχής και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έχοντας ως έναυσμα τους οργανισμούς που εποπτεύουν την εφαρμογή των αγρο-περιβαλλοντικών κανόνων που διέπονται από την Ευρωπαϊκή πολιτική, το ENVISION θα…

GenOptics

Μια από τις αναδυόμενες προκλήσεις στις Επιστήμες Ζωής είναι η πολυπλοκότητα και το μέγεθος των βιοδεδομένων, καθώς και η έλλειψη κατάλληλων εργαλείων για την ανάλυσή τους με στόχο τη βελτίωση της παραγόμενης γνώσης. Η οπτική αναλυτική (visual analytics), δηλαδή η ταυτόχρονη χρήση υπολογιστικών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων με τη διαδραστική οπτικοποίησή τους, είναι ένας ισχυρός τρόπος…

WairIt

Το έργο WairIt στοχεύει στη βελτιστοποίηση των υπαρχόντων τεχνικών μέτρησης της προσωπικής έκθεσης των πολιτών στην αστική ατμοσφαιρική ρύπανση με τη χρήση καινοτόμων φορετών μετρητικών συσκευών (wearables), τεχνολογιών ενσωμάτωσης δεδομένων, και αλγορίθμων εκτίμησης περιβαλλοντικών δεικτών. Η συλλεγόμενη πληροφορία θα είναι άμεσα διαθέσιμη στα άτομα που φέρουν τα wearables μέσω μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, και…

BISEC

Το BISEC Data Hub είναι ένα εργαλείο για την εύρεση και τη συλλογή in-situ και δορυφορικών δεδομένων που δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο ανάπτυξης υπηρεσιών να εντοπίσουν ανοικτά και μεγάλου όγκου δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσουν εύκολα μέσω κλήσης σε έναν μόνο πάροχο με τη χρήση ανοικτών σύγχρονων προτύπων. Το BISEC…

DigiCirc

Η μετάβαση της Ευρώπης προς μία κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία αποτελεί περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αναγκαιότητα, αλλά και ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών. Το DigiCirc έχει στόχο να δώσει ώθηση σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για να αξιοποιήσουν ψηφιακές τεχνολογίες ως βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών για την κυκλική οικονομία. Το…

Urbana

Το έργο Urbana θα δημιουργήσει μια τεχνολογικά καινοτόμα πλατφόρμα για τη συμμετοχή των πολιτών σε έργα αστικής και περιαστικής γεωργίας και θα οικοδομήσει μια «γέφυρα» ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των Γεωργικών Συμβούλων και των πολιτών, δηλαδή των Αστικών Καλλιεργητών. Το Urbana θα λειτουργεί ως αποθετήριο Do-It-Yourself (DIY) έργων, με οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με την…

FoodSHIFT2030

Το έργο FoodSHIFT2030 λαμβάνοντας υπόψη το Πλαίσιο της ΕΕ 2030 για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, τη δέσμευση της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών εγκαινιάζει μία φιλόδοξη μετάβαση, με επίκεντρο τους πολίτες, από το υφιστάμενο ευρωπαϊκό επισιτιστικό σύστημα προς ένα κυκλικό…

AgriPLaCE

Αξιοποίηση γεωργικών απορριμμάτων για την παραγωγή καινοτόμων πλαστικών υλικών υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας Κύριος στόχος του AgriPlaCE είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης στον τομέα της παραγωγής πλαστικών, στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της πληροφορικής αναφορικά με την αξιοποίηση των αγροτικών αποβλήτων για την παραγωγή δευτερογενών υλικών στο πλαίσιο της κυκλικής…

aqua3S

Το aqua3S είναι ένα έργο του Ορίζοντα 2020 που θα αναπτύξει στρατηγικές και μεθοδολογίες που θα επιτρέψουν στους Οργανισμούς Ύδρευσης να ενσωματώσουν εύκολα νέες λύσεις που αφορούν στην ασφάλεια του νερού. Το aqua3S συνδυάζει νέες τεχνολογίες για την ασφάλεια του νερού στοχεύοντας ταυτόχρονα στην «τυποποίηση» υφιστάμενων τεχνολογιών αισθητήρων που συμπληρώνονται από νέους, σύγχρονους μηχανισμούς ανίχνευσης….

WaysTUP!

Το WaysTUP! αποσκοπεί στην καθιέρωση νέων αλυσίδων αξίας για την αξιοποίηση των αστικών βιοαποβλήτων, στοχεύοντας στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας συμπεριλαμβανομένων και των συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών, μέσω μιας προσέγγισης που περιλαμβάνει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, σε συμφωνία με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στο έργο θα γίνει επιδεικτική παρουσίαση νέων μεθόδων μετατροπής…

agROBOfood

Το agROBOfood έχει ως στόχο να χτίσει ένα Ευρωπαϊκό οικοσύστημα για την αποτελεσματική υιοθέτηση των ρομποτικών τεχνολογιών στον γεωργικό κλάδο, αποβλέποντας να τον κάνει αποτελεσματικότερο και πιο ανταγωνιστικό. Στο επίκεντρο του agROBOfood βρίσκονται τα Πειράματα Καινοτομίας, τα οποία οργανώνονται και ελέγχονται από Ψηφιακούς Κόμβους Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs, DIHs). Τα Aρχικά Πειράματα Καινοτομίας θα διεξαχθούν…

EXHAUSTION

Το έργο EXHAUSTIOΝ έχει στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης από δασικές πυρκαγιές, στην υγεία, την οικονομία και την κοινωνία. Ένα από τα βασικά αποτελέσματα του έργου θα είναι η ανάπτυξη σχέσεων έκθεσης-απόκρισης για τις επιπτώσεις στην υγεία από μικρής και μεγάλης κλίμακας έκθεση σε υψηλή…

e-shape

Το έργο e-shape έχει στόχο να εφαρμόσει μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη πρωτοβουλία εκμετάλλευσης δεδομένων παρατήρησης γης, προκειμένου να επιταχυνθεί η πρόσληψη ανοιχτών δεδομένων και πληροφοριών παρατήρησης γης προς όφελος της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων το e-shape πρόκειται να αναπτύξει επιχειρησιακές υπηρεσίες παρατήρησης γης για χρήστες που δραστηριοποιούνται σε βασικούς κοινωνικούς τομείς, και να προωθήσει τη χρήση…

PARSEC

Στόχος του PARSEC είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος όπου επιχειρήσεις και start-ups θα κερδίσουν πρόσβαση σε: γνώση σχετική με δορυφορικές υπηρεσίες: αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών σχετικών με την ανάλυση της αγοράς, νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση για επενδύσεις και προσωποποιημένη καθοδήγηση τεχνολογίες: αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία τριών…

EMISSION

Στόχος του EMISSION είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την καλύτερη παρακολούθηση και καταγραφή των ατμοσφαιρικών ρύπων στην πόλη της Αθήνας. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν αισθητήρες παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα τοποθετηθούν σε σταθερά και κινητά σημεία μέσα στην πόλη. Η πλατφόρμα του ΕMISSION αναμένεται να βοηθήσει τους αρμόδιους φορείς στον…

Sealoc

Επιχειρησιακή ωκεανογραφία ονομάζεται η ομάδα επιστημονικών μεθόδων και συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης, πρόγνωσης και πληροφόρησης για τις συνθήκες που επικρατούν σε περιοχές του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ένας από τους κύριους στόχους της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας είναι η προσφορά αξιόπιστης πληροφορίας πραγματικού αλλά και μελλοντικού χρόνου (προγνωστική πληροφορία). Επιφορτισμένα με την εκτίμηση των μελλοντικών συνθηκών είναι τα συστήματα πρόγνωσης…

CUTLER

Η παράκτια αστική ανάπτυξη περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα ως αποτέλεσμα του υπάρχοντος υδάτινου στοιχείου στην πόλη. Αυτό το στοιχείο μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές π.χ. ένας κόλπος, ένας ποταμός ή μια λίμνη, αλλά σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η καρδιά της περιοχής αναπτύσσεται γύρω από αυτό το στοιχείο. Κάθε πόλη…

SiEUGreen

Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας, το SiEUGreen είναι ένα έργο που στοχεύει στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνικών αστικής γεωργίας χτίζοντας πάνω στο μοντέλο μηδενικών αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας. Από την αρχή του 2018, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα ανταλλάσσουν γνώσεις πάνω σε μεθόδους και τεχνολογίες συνεισφέροντας έτσι στην πρόοδο…

AirQast 

To AirQast  έχει στόχο να προσφέρει λύσεις για την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τόσο σε δημόσιους φορείς όσο και σε επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν εκμεταλλευόμενες τα πλεονεκτήματα των δορυφορικών δεδομένων είναι: 1) Υπηρεσία απογραφής εκπομπών 2) Υπηρεσία πρόγνωσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης 3) Εργαλείο λήψης αποφάσεων για την ατμοσφαιρική ρύπανση

AfriCultuReS

Το AfriCultuReS έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων. Στo πλαίσιo του έργου θα καταγραφεί και θα αποθηκευτεί μία ευρεία γκάμα δεδομένων, κλιματικών, παρατήρησης Γης, αγροτικής παραγωγής, καθώς και οικονομικά δεδομένα για διάφορες περιοχές της Αφρικής, ενώ θα εφαρμοστούν επιστημονικές μέθοδοι γεω-ανάλυσης με…

Carpo

Το Carpo είναι ένα Αγρομετεωρολογικό ηλεκτρονικό  σύστημα Αναφοράς και Πρόγνωσης, που  αναπτύχθηκε από τη DRAXIS για το Υπουργείο Γεωργίας, Διαχείρισης Υδάτων και Δασών της Δημοκρατίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και χρηματοδοτείται από το UNDP. Το σύστημα χρησιμοποιεί δεδομένα απο αγρομετεορολογικούς σταθμούς σαν βάση για αγρομετεορολογικές προγνώσεις, προκειμένου η ομάδα ειδικών του Υπουργείου να αναλύουν τα…

NH3END

Το NH3END έχει στόχο την ανάπτυξη μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της τοξικότητας της αμμωνίας (NH3) στις μονάδες βιοαερίου. Η τεχνολογία αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής του μεθανίου έως και κατά 30%, και κατ΄ επέκταση  θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των μονάδων βιοαερίου με έναν βιώσιμο και περιβαλλοντικά αποτελεσματικό τρόπο. Η…

Sympnia

Το έργο Sympnia έχει στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας για τη στοχευμένη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα τρέχοντα και προβλεπόμενα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εκτός από δεδομένα από επίσημους επίγειους σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, το Sympnia χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα από την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus (CAMS) και δεδομένα από αυτόνομους αισθητήρες…

APOLLO

Το έργο APOLLO έχει στόχο να φέρει τα οφέλη της γεωργίας ακριβείας στους παραγωγούς μέσω οικονομικώς προσιτών υπηρεσιών ενημέρωσης και μέσω της εκτεταμένης χρήσης δωρεάν και ανοιχτών δεδομένων Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης (Earth Observation Data), όπως αυτά που παρέχονται από το Πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπηρεσίες αυτές βοηθούν τους αγρότες να πάρουν καλύτερες αποφάσεις μέσω…

hackAIR

To hackAIR είναι μια δωρεάν πλατφόρμα ανοιχτής τεχνολογίας που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες αφενός να έχουν άμεση πληροφόρηση για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν, και αφετέρου να συνεισφέρουν σε αυτή την πρωτοβουλία με δικές τους μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου στο www.hackair.eu αλλά και ως εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα…

RECAP

Η πολλαπλή συμμόρφωση αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, και στοχεύει στην αειφορία της γεωργίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα. Οι αγρότες της ΕΕ θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης και τα νομοθετικά πρότυπα προκειμένου να λαμβάνουν τις εισοδηματικές ενισχύσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι η πολλαπλή συμμόρφωση αυξάνει την ευαισθητοποίηση…

AUDITOR

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους που θα χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές γεωργίας ακριβείας σε περιοχές της Ευρώπης όπου η κάλυψη του EGNOS είναι ανεπαρκής και το κόστος μιας ιδιωτικής λύσης RTK είναι απαγορευτική. Τα αποτελέσματα του AUDITOR συνοψίζονται στα εξής: Ανάπτυξη ενός βελτιωμένου συστήματος εντοπισμού θέσης βασισμένου στην τεχνολογία GNSS. Παροχή…

NATCONSUMERS

Ο βασικός στόχος του NATCONSUMERS είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας η οποία χρησιμοποιεί απλή και κατανοητή γλώσσα προκειμένου να επικοινωνήσει την κατάλληλη πληροφορία στους χρήστες για τη μείωση της κατανάλωσης οικιακής ενέργειας. Στο πλαίσιο του NATCONSUMERS αναλύθηκε ο τρόπος κατανάλωσης οικιακής ενέργειας και δημιουργήθηκε ένας οδηγός ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις εταιρείες…

FATIMA

Το έργο FATIMA εξετάζει την αποτελεσματική και αποδοτική παρακολούθηση και διαχείριση των γεωργικών πόρων με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης και ποιότητας των καλλιεργειών σε ένα βιώσιμο περιβάλλον. Καλύπτει τα δύο άκρα της παραγωγή τροφίμων, την γεωργία ακριβείας και την προοπτική μιας αειφόρου γεωργίας στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης γεωροπεριβαλλοντικής διαχείρισης. Στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων…

iPIM

To έργο iPIM στοχεύει στην ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση ενός πρωτοτύπου υψηλής τεχνολογίας για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία Καθοδηγούμενων Υπερηχητικών κυμάτων (Ultrasonic Guided Waves) με λογισμικό και τεχνητό νευρωνικό δίκτυο που αναπτύσσει η DRAXIS για την επεξεργασία των δεδομένων, το ρομποτικό σύστημα θα ταξιδεύει μέσα στον αγωγό…

STEP

Το STEP είναι ένα μια ηλεκτρονική εφαρμογή, (διαθέσιμη για Android και iOS), η οποία αναπτύχθηκε για να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής που αφορούν τοπικά περιβαλλοντικά θέματα. Το STEP απευθύνεται τόσο στις τοπικές αρχές, όσο και στους νέους και έχει απώτερο στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και της…

turn2bio

Το turn2bio.eu είναι μια ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα, η οποία συνδυάζει τις λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος βιολογικών προϊόντων και μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για τα βιολογικά προϊόντα. Βασικός στόχος του turn2bio είναι να φέρει κοντά καταναλωτές και παραγωγούς βιολογικών προϊόντων από κάθε μέρος της Ελλάδας. Οι υπηρεσίες που παρέχει η πλατφόρμα στους καταναλωτές είναι οι εξής: ­…

ADRIATIC-ROUTE

Το ADRIATIC-ROUTE στοχεύει στην προώθηση της πολιτιστικής, γαστρονομικής και οποιασδήποτε άλλης εναλλακτικής μορφής τουρισμού στις γειτονικές χώρες της λεκάνης της Αδριατικής Θάλασσας, μέσω της χρήσης πολυτροπικών συστημάτων μεταφοράς. Ο απώτερος σκοπός είναι να αυξηθεί η κινητικότητα στις συμμετέχουσες περιφέρειες, στα πλαίσια του θεματικού τουρισμού, ενώ ταυτόχρονα να ενισχυθεί η προσβασιμότητα από τη μια περιοχή ή…

Τεχνική υποστήριξη στην επίβλεψη της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτων

Η DRAXIS, η HPC PASECO, και η EPSILON ΑΕ ανέλαβαν τη συμβουλευτική υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου. Το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλάμβανε την υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων αναφορικά με την εξασφάλιση της αποτελεσματικής, ομαλής και συστηματικής λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: Εργασίες επίβλεψης και ελέγχου των δειγματοληψιών…

ICME

Το έργο ICME είχε στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων παρακολούθησης και διαχείρισης θαλάσσιων περιοχών, καθώς επίσης και την πιλοτική τους εφαρμογή σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Γεωργία, Αρμενία και Τουρκία). Στην Ελλάδα, η μελέτη επικεντρώθηκε στην περιοχή του Θερμαϊκού και είχε διττό στόχο: αφενός στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην παράκτια και…

Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος χαρτογραφικής αποτύπωσης της ρύπανσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 96/62/ΕΕ για την «Εκτίμηση και τη Διαχείριση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος», καθώς επίσης και των θυγατρικών της οδηγιών σχετικά με τις οριακές τιμές επιμέρους ρύπων. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: Πρόταση για…

CHORUS

Το CHORUS είναι ένα Cluster, το οποίο δραστηριοποιείται στους τομείς της Ενέργειας, της Τεχνολογίας και της Κυκλικής Οικονομίας. Το CHORUS συγκεντρώνει εταιρείες και ερευνητικούς φορείς με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και λύσεων για τις παγκόσμιες αγορές της Καθαρής Ενέργειας και της Πράσινης Κινητικότητας. Στο πλαίσιο του CHORUS, αναπτύχθηκε μια εφαρμογή, η οποία χρησιμοποιεί μεθόδους…

Αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων για την προστασία του πόσιμου νερού

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης μετάδοσης των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την επεξεργασία αυτών και την διάχυση των αποτελεσμάτων στους καταναλωτές. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εξοφλούν ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑ, να ενημερώνονται για τα επίπεδα κατανάλωσης μέσω Web και φορητών συσκευών, να αντιλαμβάνονται εγκαίρως…

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τον Δήμο Παξών

Στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξοικονόμησης Υδάτινων πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα Ύδρευσης», η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για την υλοποίηση των παρακάτω Εφαρμογών – Υποσυστημάτων και την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών : α) Υποσύστημα –Κέντρο Παρακολούθησης δεδομένων ύδατος β) Υποσύστημα συγκριτικής αξιολόγησης καταναλώσεων ύδατος γ) Εφαρμογή- οδηγού εξοικονόμησης…

Reclaim

Το Έργο στοχεύει στην κατασκευή μιας προσωρινής πιλοτική εφαρμογής, σε παραγωγική κλίμακα, προκειμένου να γίνει εξόρυξη απορριμμάτων από υφιστάμενα μέρη του ΧΤΥΑ, να διαχωριστούν τα χρήσιμα υλικά και να παραχθούν τα κατάλληλα προϊόντα (συμπυκνώματα), τόσο σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, τα οποία μπορούν μετέπειτα να τροφοδοτήσουν μια μεταλλουργική μονάδα. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει προ-επεξεργασία και…

GREEN VINEYARD

Το έργο GREEN VINEYARD αναπτύσσει μία καινοτόμο προσέγγιση, η οποία ενσωματώνει τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας και πρακτικές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγρού στην αμπελουργία, με σκοπό να προστατέψει τις φυσικές πηγές και να εξασφαλίσει ένα κερδοφόρο μέλλον για την παραγωγή σταφυλιού και οίνου. Η πλατφόρμα GREEN VINEYARD ενδυναμώνει το ρόλο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγρού με τη χρήση της…

AGROCLIMA

Το έργο AGROCLIMA ερευνά τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις παράκτιες γεωργικές περιοχές, με εφαρμογή στην περιοχή του Δέλτα του Πηνειού. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου μεταξύ άλλων περιλάμβαναν: • Τη μελέτη των φυσικών διεργασιών που ελέγχουν το σχηματισμό και την εξέλιξη της παράκτιας περιοχής, ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων των εδαφικών, ατμοσφαιρικών…

AeroVis

Το έργο AeroVis στοχεύει στην ανάπτυξη ενός επεκτάσιμου λογισμικού οπτικοποίησης για τη χαρτογραφική οπτικοποίηση μεγάλων χρονοσειρών δεδομένων αέριας ρύπανσης και κλίματος, το οποίο θα αποτελεί ένα εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση των αστικών πηγών αέριας ρύπανσης και των επιπτώσεων των ανθρωπογενών αεροζόλ στο κλίμα. Επιπλέον, το έργο θα προσδιορίσει τις ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας και…

ENVI4ALL

Το Envi4All είναι μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα η οποία ενημερώνει τον χρήστη για τα προηγούμενα, τρέχοντα και προβλεπόμενα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς επίσης και πληροφορίες που συγκεντρώνει από τους χρήστες. Η εφαρμογή xρησιμοποιεί μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης…

POMIS

Η Αρχή Διαχείρισης Αποβλήτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανέλαβε την πρωτοβουλία να διερευνήσει το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας-Βουλγαρίας σε συνεργασία με τις περιφερειακές δημόσιες αρχές. Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η αναδιάρθρωση και βελτιστοποίηση του υφιστάμενου συστήματος συλλογής των αστικών αποβλήτων με στόχο την ολοκληρωμένη διατύπωση ενός Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού για…

PIGWaves

Το έργο PigWaves εξετάζει την ανάπτυξη εργαλείων ελέγχου για την επιθεώρηση (NDT) των “τυφλών” unpiggable αγωγών, ενώ παράλληλα στιγμή αντικαθιστά τις υπάρχουσες μεθόδους ελέγχου για piggable αγωγούς. Το σύστημα PIGWaves αποτελείται από ένα ρομπότ που παρακολουθεί και ελέγχει τους αγωγούς που μεταφέρουν υγρά, κυρίως πετρέλαιο. Το ρομπότ PIGWaves «κολυμπά» μέσα στον αγωγό και κάθε 50…

Citizen Time

Στόχος του έργου ήταν η υλοποίηση ενός συστήματος ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες με τη χρήση των ΤΠΕ. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε ενα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και απομακρυσμένης πρόσβασης, το οποίο παρέχει μεταξύ άλλων τρεις βασικές υπηρεσίες: Υπηρεσία οπτικοακουστικής διάδρασης και ανοικτής συμμετοχής πολιτών στα κοινά (συζήτηση με τον Δήμαρχο στην…

ENORASIS

Σκοπός του προγράμματος ENORASIS είναι η ανάπτυξη ενός έξυπνου, ολοκληρωμένου Συστήματος Λήψεως Αποφάσεων για την περιβαλλοντικά βέλτιστη και συνεπώς βιώσιμη διαχείριση της άρδευσης από τους αγρότες και τους οργανισμούς διαχείρισης ύδατος. Για να το επιτύχει αυτό, το Σύστημα ENORASIS έχει αναπτύξει και ενσωματώσει ένα πακέτο προηγμένων τεχνολογιών, μεθοδολογιών και μοντέλων στα πεδία: α) της πρόγνωσης…

Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) αποτελεί συνέχεια βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, οι οποίες προσαρμόστηκαν προκειμένου να αποτελέσουν επιχειρησιακό εργαλείο για το ΥΠΕΚΑ. Βασικός στόχος της εφαρμογής του ΗΠΜ είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη μετατροπή της υφιστάμενης αδειοδοτικής…

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που έχει αναπτυχθεί από τη DRAXIS και παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Το ΗΜΑ είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεων και Οργανισμών) και την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς αποβλήτων). Μέσω του ΗΜΑ…

Ευφυές σύστημα εξοικονόμησης υδάτινων πόρων του Δήμου Αμφιλοχίας

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης μετάδοσης των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την επεξεργασία αυτών και την διάχυση των αποτελεσμάτων στους καταναλωτές. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εξοφλούν ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑ, να ενημερώνονται για τα επίπεδα κατανάλωσης μέσω Web και φορητών συσκευών, να αντιλαμβάνονται εγκαίρως…

CASSANDRA

Στόχος του CASSANDRA ήταν η δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη ρεαλιστική μοντελοποίηση της αγοράς ενέργειας, η οποία λαμβάνει υπόψη μικρούς καταναλωτές. Το έργο δεν παρέχει ακόμη ένα εργαλείο οπτικοποίησης, αλλά δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξετάζουν και να αξιολογούν συγκριτικά διάφορα σενάρια που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου, τις πολιτικές της εταιρείας…

Σύστημα Πλοήγησης & Ξενάγησης στο Δήμο Μετσόβου

Tο έργο αφορούσε την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης πλοήγησης και ξενάγησης στο Μέτσοβο. Εκμεταλλευόμενο τις λειτουργίες του δορυφορικού συστήματος GPS και τη χρήση κατάλληλων φορητών συσκευών, το σύστημα παρέχει – σε πραγματικό χρόνο – πολυγλωσσικό και πολυμεσικό περιεχόμενο διάφορων ενοτήτων στους επισκέπτες της περιοχής του Μετσόβου. Μέσω του συστήματος οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα…

ENVI

Στόχος του έργου είναι η προστασία των περιβαλλοντικών πόρων και η ενθάρρυνση των τοπικών κοινοτήτων να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή. Ο Δήμος του Δέλτα και ο Δήμος Καβάτριτς έχουν κοινή ανάγκη την προστασία των ποταμών που διέρχονται από τη γεωγραφική τους περιοχή: τον ποταμό Αξιό και τον ποταμό Λούδα Μάρα. Ο σύλλογος νέων Θεσσαλονίκης…

eEnviPer

Το eEnviPer είναι μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα για την εφαρμογή, διαχείριση και διαβούλευση των περιβαλλοντικών αδειών. Μέσω του eEnviPer η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης γίνεται πιο διαφανής, προσβάσιμη και αποτελεσματική. Η πλατφόρμα eEnviPer αναπτύχθηκε, και χρησιμοποιήθηκε σε πιλοτικό επίπεδο τη διετία 2012-2014. Η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε από πέντε κοινότητες – πιλότους, υποστηριζόμενη από το Πρόγραμμα Υποστήριξης της…

QUALIBLADE

Το Πρόγραμμα QUALIBLADE αφορά την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος για τον εντοπισμό και την αναγνώριση ζημιών σε πτερύγια ανεμογεννητριών, τη γρήγορη επισκευή και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτής, χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησης των πτερυγίων. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το κόστος επισκευής, καθώς επίσης και ο χρόνος μη λειτουργίας της ανεμογεννήτριας. Το σύστημα θα μπορεί…

CYCLECITIES

Σκοπός του έργου είναι η ενσωμάτωση της ποδηλασίας σε ευρωπαϊκές πόλεις, μέσω συστημάτων αειφόρου διαχείρισης κινητικότητας. Οκτώ εταίροι από επτά κράτη-χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώνονται και συνεργάζονται με κοινή πρωτοβουλία την προώθηση και αύξηση της ποδηλασίας στις αστικές περιοχές με απώτερο σκοπό τη διαχείριση της κινητικότητας. Ο απώτερος στόχος του έργου CYCLECITIES είναι η ανταλλαγή…

GNORASI

Το έργο GNORASI στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που θα παρέχει στον εξειδικευμένο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέγει τους κατάλληλους αλγόριθμους ανάλυσης εικόνας και να ορίζει την αντίστοιχη γνώση που διέπει το εκάστοτε πρόβλημα, ώστε να επιτυγχάνεται η δυναμική δημιουργία του κατάλληλου συστήματος ανάλυσης ανά εφαρμογή. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε η εφαρμογή…

Συντήρηση Τηλεμετρικού Δικτύου Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων

Η DRAXIS ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο διαδοχικά έργα με τίτλο “Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας νερού και βελτιστοποίηση των ελαιοκαλλιεργειών με έλεγχο της δακοκτονίας με ΓΣΠ στο Νομό Καβάλας”. Τα έργα αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που επικεντρώνεται σε δύο βασικούς τομείς, την ποιότητα των υδάτων και τη δακοκτονία. Ταυτόχρονα επικεντρώνεται στην ενημέρωση…

ΓΕΩΚΛΙΜΑ

Tο έργο “Γεώκλιμα” στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ)) το οποίο παρέχει με διαδραστικό τρόπο στο χρήστη τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με την κατάσταση του κλίματος και τις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές μεταβολές του στην περιοχή της Ελλάδας. Οι επιμέρους μετρήσιμοι…

NATOUR

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία κατάλληλων καινοτόμων εργαλείων για την προώθηση του οικοτουρισμού σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, οι οποίες μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, καθώς και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ο οικοτουρισμός και συγχρόνως να διασφαλιστούν οι φυσικοί πόροι στην περιοχή. Οι σκοποί του έργου είναι: Η προώθηση νέων…

ΕΔΗΕ

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του διαθέσιμου ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα με μετρήσεις από επίγειους σταθμούς, εκτιμήσεις από δορυφορικές εικόνες και δεδομένα, και την παροχή προγνώσεων σε ορίζοντα 3 ημερών. Το σύστημα υποστηρίζεται από μια επικαιροποιημένη κλιματολογική μελέτη της ηλιακής ενέργειας για…

PEOPLE

Το έργο PEOPLE αποβλέπει στην επιτάχυνση της δημιουργίας έξυπνων πόλεων μέσω της ταχείας υλοποίησης, εγκατάστασης και χρήσης καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών στους τομείς της πληροφόρησης, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας, των μεταφορών και του εμπορίου. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από 4 ευρωπαϊκές χώρες: Ισπανία, Γερμανία Γαλλία και Ελλάδα. Συμμετέχουν επίσης οι πόλεις: Μπιλμπάο (Ισπανία), Vitry sur Seine…

A.P.I.C.E.

To APICE– ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής Συνεργασίας MED2007/2013 (www.programmemed.eu) – είχε στόχο την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής στη Μεσόγειο και την υλοποίηση τοπικών δράσεων για τον περιορισμό των εκπομπών σε αστικές περιοχές και λιμάνια. Η σύγκριση μεταξύ των στοιχείων που αποκτήθηκαν σε πέντε διαφορετικές Πιλοτικές Περιοχές (Βενετία, Γένοβα, Βαρκελώνη, Μασσαλία και…

AUTONEST

Το έργο AUTONEST καλύπτει την ανάγκη για αποτελεσματική παρακολούθηση των υδάτινων πόρων και για βελτίωση των πολιτικών που συνδέονται με το νερό σύμφωνα με την εφαρμογή της Οδηγία για το Νερό 2000/60/ΕΚ (Water Framework Directive 2000/60/EC )στη λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου/Μέστα. Ο κύριος σκοπός αυτού του στρατηγικού προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένας επιχειρησιακός μηχανισμός…

Ανάπτυξη εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού κόλπου

Η DRAXIS , ως ανάδοχος του έργου ήταν υπεύθυνη για την μελέτη εγκατάστασης τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη δυτική παράκτια ζώνη του Θερμαϊκού κόλπου, η οποία περιλάμβανε: 1.Μελέτη σκοπιμότητας & στοχοθέτησης της Δράσης για την προμήθεια & εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών. 2.Επιλογή θέσεων εγκατάστασης των τηλεμετρικών σταθμών & εναλλακτικών σεναρίων 3.Μελέτη εγκατάστασης…

Εργαλεία ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού Κόλπου

Γενικός σκοπός του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή δράσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) του Θερμαϊκού Κόλπου με πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη. Οι δράσεις αυτές σχεδιάστηκαν με βάση τη στρατηγική, την πολιτική και το νομικό πλαίσιο της Ε.Ε και της χώρας για την προστασία των υδάτων,…

Σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών & οικοσυστημάτων της λίμνης Κάρλα

Στο πλαίσιο του Έργου επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας, όπως έχει ενταχθεί στο Μέτρο 8.2 του ΕΠΠΕΡ Περιβάλλον 2000 – 2006, η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για την εκπόνηση μιας μελέτης για το Σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών και οικοσυστημάτων της λίμνης Κάρλας. Το σύστημα διαχείρισης νερών αποτελείται αφενός από βάσεις δεδομένων και εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης με την…

EU-WATER

Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και η εφαρμογή καινοτόμων επεμβάσεων στη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε γεωργικές περιοχές, έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που εξασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, όπως προβλέπεται και από τη νομοθεσία της ΕΕ. Κύριος στόχος είναι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα της κατανάλωσης…

BACKGROUNDS

Ως υπεργολάβος του έργου, η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για την υλοποίηση δυο μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ειδικότερα, οι μελέτες αφορούσαν τα εξής: Μελέτη αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιλεγμένων διαδρόμων συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή επιρροής του λιμένα Θεσσαλονίκης και ανάλυση περιβαλλοντικών περιορισμών που εμποδίζουν την ανάπτυξη του λιμένα της Θεσσαλονίκης. Μελέτη αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιλεγμένων διαδρόμων…

Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης

Το Ευφυές Σύστημα διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης αποτελεί μια ενοποιημένη προσπάθεια των βασικών φορέων της πόλης που ασχολούνται με την αστική κινητικότητα, την κυκλοφορία και το περιβάλλον. Στόχος του είναι μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει, αφενός να βοηθήσει τον πολίτη να μετακινηθεί ευκολότερα αποφεύγοντας τις συμφορημένες κυκλοφοριακά περιοχές, και αφετέρου να διαμορφώσει περιβαλλοντική…

ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ 2009

Το ερευνητικό πρόγραμμα ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ 2009 στοχεύει σε μια σε βάθος μελέτη του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας της Αθήνας. Η ερευνητική εκστρατεία συνδυάζει τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων βάση γεωγραφικών συντεταγμένων από υπερ-φασματικά όργανα, που συλλέγουν δεδομένα από αέρος (με πτήσεις αεροσκαφών), δεδομένα από δορυφόρους και μετρήσεις από όργανα στο έδαφος (από σταθερούς μετεωρολογικούς σταθμούς και…

Μελέτη για τη χαρτογράφηση των ελληνικών απαιτήσεων στην παρατήρηση της γης

Η «Χαρτογράφηση των ελληνικών απαιτήσεων και δυνατοτήτων στην παρατήρηση της γης» ήταν μια μελέτη που στόχο είχε αφενός να καταγράψει τις υπάρχουσες ανάγκες δημόσιου τομέα και αφετέρου να προβλέψει εκείνες που θα προκύψουν μέσα στα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για τα παρακάτω: Σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου Web –…

Ανάπτυξη συστήματος GIS για τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών

Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS παρείχε τις ακόλουθες υπηρεσίες: Ανάπτυξη προσαρμοσμένης εφαρμογής στο περιβάλλον του ArcGIS Desktop. Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητες ψηφιοποίησης, επεξεργασίας, ανάλυσης, αναφορών στα δεδομένα του ΚΟΑΠ. Ανάπτυξη υπο-συστήματος ασφάλειας σε περιβάλλον Oracle με web εφαρμογή διαχείρισης που παρέχει στατιστικά στοιχεία χρήσης του συστήματος, καθώς και μηχανισμούς παρακολούθησης της ΒΔ σε σχέση…

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Λαμιέων

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με γεωπληροφορικά δεδομένα μέσω Διαδικτύου. Στόχος είναι η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου Λαμιέων. Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ανέλαβε τη μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, την εφαρμογή του συστήματος, την ανάπτυξη…

Υπηρεσίες Ανάπτυξης ηλεκτρονικού τουρισμού στη ΝΑ Ροδόπη

Το έργο είχε στόχο την ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που εγκαταστάθηκαν στο νομό Ροδόπης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αναπτύχθηκαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού-πολιτισμικού προϊόντος της ΝΑ Ροδόπης….

Μελέτη ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα κράτη – μέλη του ΟΣΕΠ

Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει επιστημονικά την επιχειρησιακή παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στα κράτη – μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Οι κύριες δραστηριότητες που ανέλαβε η DRAXIS στο πλαίσιο του έργου είναι: Η διερεύνηση της απαραίτητης υποδομής για τη λειτουργία ενός επιχειρησιακού κέντρου παρακολοούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Η…

Προώθηση της χρήσης ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης στο Νομό Χαλκιδικής

Σκοπός του Έργου ήταν η ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες του Νομού Χαλκιδικής σχετικά με θέματα Τουρισμού, Πολιτισμού αλλά και Επιχειρηματικότητας. Οι υπηρεσίες αυτές προωθήθηκαν μέσα από τη δημιουργία μιας σύγχρονης διαδικτυακής Θεματικής Πύλης , με τη χρήση ευρυζωνικών ασύρματων δικτύων. Η DRAXIS ήταν υπεύθυνη τόσο για τη μελέτη…

NERIES

Στόχος του έργου NERIES ήταν να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κοινοτήτων σεισμολογικής έρευνας και επιτήρησης, καθώς και στις ανησυχίες της κοινωνίας. Το NERIES δημιούργησε ένα δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις σεισμολογικές υποδομές τις οποίες έχει συνενώσει σε μια ολοκληρωμένη πανευρωπαϊκή υποδομή που εξυπηρετεί τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας….

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης ελαιοκαλλιεργειών στο Νομό Καβάλας

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας χωρικής πληροφορίας για τον σχεδιασμό πολιτικών σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας των υδάτων και την βελτιστοποίηση της ελαιοκαλλιέργειας στο Νομό Καβάλας, με τη χρήση GIS. Στο πλαίσιο του έργου, η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για τις παρακάτω ενέργειες: I. Προμήθεια GIS Software II. Συλλογή…

Αυτοματοποίηση συστήματος αρχειοθέτησης της ΕΜΥ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) για την αυτοματοποίηση του συστήματος αρχειοθέτησης και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκμετάλλευσης των μετεωρολογικών δεδομένων της ΕΜΥ Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ανέλαβε να υλοποιήσει τις παρακάτω εργασίες: Μελέτη Εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Υλοποίηση του Λογισμικού Αυτόματης Αρχειοθέτησης και Ελέγχου των Μετεωρολογικών Μηνυμάτων…

Ανάλυση Εθνικών αναφορών σχετικά με την εφαρμογή της IPPC για την περίοδο 2003/05

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων από τα κράτη μέλη προκειμένου να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια που είναι απαραίτητα για την συλλογή στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας IPPC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε μια προηγμένη εφαρμογή internet με δυνατότητα Online συμπλήρωσης ερωτηματολογίων με ελέγχους εγκυρότητας στοιχείων, καθώς…

Δημιουργία GIS για τον Δήμο Ευόσμου

Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Το σύστημα αυτό αποτελεί την υποδομή για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ιδίου έργου, καθώς και μελλοντικών εφαρμογών που θα καλύψουν ειδικές ανάγκες του Δήμου. Τα λογισμικά και τα ψηφιακά δεδομένα εγκαταστάθηκαν και είναι διαχειρίσιμα και προσπελάσιμα μέσω…

Ανάπτυξη GIS για την περιοχή της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης

Το Σύστημα Πληροφόρησης Χρηστών της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα Σύστημα Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transport System) που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο παρέχοντας τόσο ενημέρωση αναφορικά με τις συνθήκες κυκλοφορίας, όσο και προηγμένες δυνατότητες ανίχνευσης και διαχείρισης συμβάντων. Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τους…

Μελέτη & Εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών & Ανάπτυξη GIS

Το έργο αφορούσε την Ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και Υποδομών για τη δημιουργία ενός κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας στην Κύπρο. Το έργο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και την υλοποίηση διαδικτυακής πύλης με χρήση ΓΠΣ για την πληροφόρηση και ενημέρωση πολιτών και επισκεπτών. Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ήταν υπεύθυνη…

AXIOS ECOTOUR

Στόχος του έργου είναι η προώθηση του οικοτουρισμού καθώς και η προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της ευρύτερης περιοχής των εκβολών του Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα. Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής, – και την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού- η οποία καλύπτει τις βασικές ανάγκες γεωγραφικής παρακολούθησης της…

Ανάπτυξη Εργαστηριακής Υποδομής για την Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών

Το έργο υλοποιήθηκε για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους και στόχος του ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας βάσης για την οργάνωση των δεδομένων που αφορούν τις αναλύσεις ποιότητας υδάτων που πραγματοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Οι βασικές αρμοδιότητες της DRAXIS περιλάμβαναν τα εξής: i) Σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων ii) Εφαρμογή…

Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης & επεξεργασίας δεδομένων για το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη λογισμικού, η δοκιμαστική λειτουργία του, και εν γένει η υποστήριξη του Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ.. Το συγκεκριμένο έργο είχε στόχο την υλοποίηση ενός ενοποιημένου και πλήρους πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων και εξειδικευμένων εφαρμογών για τον Τομέα των Μεταφορών, που καλείται Ηλεκτρονικός Κόμβος παροχής ερευνητικής υποδομής και υπηρεσιών στον τομέα των…

Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Υδάτινων όγκων του Νομού Κιλκίς

Το έργο αποσκοπούσε στην υλοποίηση ενός Γεωγραφικού Συστήματος Παρακολούθησης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών υδάτινων όγκων του Ν. Κιλκίς και συγκεκριμένα της λίμνης Δοϊράνης και του ποταμού Αξιού. Η υλοποίηση του Έργου περιλάμβανε την ολοκλήρωση των παρακάτω ενεργειών: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης υδάτινων όγκων συνοδευόμενο από μια περιβαλλοντική διαδικτυακή πύλη, που…

Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Μελετών “ENIASS”

Το έργο ENIASS είχε στόχο τη δημιουργία ενός λογισμικού το οποίο αποτελεί βοηθητικό εργαλείο στην εκπόνηση των Περιβαλλοντικών Μελετών. Η εφαρμογή περιλαμβάνει περιβαλλοντικές πληροφορίες, όπως στοιχεία για την υφιστάμενη νομοθεσία, πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα για τη μελέτη στοιχεία, κλπ. Το σύνολο των πληροφοριών παρέχεται μέσω ενός ειδικά προσαρμοσμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο αποτελεί μία…

Προσαρμογή του Στατιστικού Συστήματος της Ρουμανίας

Στόχος του έργου ήταν η εναρμόνηση του Στατιστικού Συστήματος της Ρουμανίας σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα το έργο περιλάμβανε τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τους παρακάτω τομείς: 1. Νέες τεχνολογίες 2. Κοινωνική έρευνα 3. Συγκοινωνίες 4. Περιβάλλον Στο πλαίσιο του έργου η DRAXIS ήταν υπεύθυνη για τις…

Kατάρτιση προτάσεων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας–ΠΓΔΜ στον τομέα του περιβάλλοντος

Το συγκεκριμένο υποέργο ήταν μέρος του έργου «Δίκτυο γνώσης και διάχυσης πληροφόρησης εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος, για τη διαμόρφωση κοινού πλαισίου συνεργασίας, για την εναρμόνιση με την Κοινοτική Νομοθεσία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IIIA, Ελλάδα – π.Γ.Δ.Μ.. Το υποέργο που ανέλαβε η DRAXIS…

Ανάπτυξη GIS στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Στόχος του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το Περιβαλλοντικό Τμήμα του Λιγνιτικού Κέντρου της Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ ΑΕ. Το έργο περιλάμβανε τις εξής δράσεις: Σχεδιασμός της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων Εφαρμογή της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων πολλαπλών χρηστών σε ArcGIS με ArcSDE σε ένα Oracle RDBMS Προετοιμασία στοιχείων (μετασχηματισμός…