Προϊόντα

Με μακρά εμπειρία στο χώρο της περιβαλλοντικής πληροφορικής δημιουργούμε ψηφιακές λύσεις που βελτιώνουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες των οργανισμών και την καθημερινή επαγγελματική ζωή των πελατών μας.

Δείτε παρακάτω κάποιες από τις λύσεις μας:

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου), η οποία χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει στόχο την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεων και Οργανισμών) σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο.

Παράλληλα το ΗΜΑ υποστηρίζει:

 

 • την καταχώριση των δραστηριοτήτων των υπόχρεων φορέων (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς),
 • τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν,
 • την υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων.

 

Πιο συγκεκριμένα στο ΗΜΑ καταχωρούνται ηλεκτρονικά στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται από κάθε φορέα, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στην Ελλάδα. Επίσης, το ΗΜΑ δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές να επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα και να παράγουν αναφορές, οι οποίες εξοικονομούν χρόνο και πόρους και δίνουν τη δυνατότητα του αποτελεσματικότερου ελέγχου και παρακολούθησης.

Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο αποτελεί συνέχεια βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, οι οποίες προσαρμόστηκαν προκειμένου να αποτελέσουν επιχειρησιακό εργαλείο για το ΥΠΕΚΑ. Βασικός στόχος της εφαρμογής του ΗΠΜ είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη μετατροπή της υφιστάμενης αδειοδοτικής κατάστασης σε μία πλήρως ηλεκτρονική πλατφόρμα διεκπεραίωσης και ροής εργασιών. Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Το Envi4All είναι μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα η οποία ενημερώνει τον χρήστη για τα προηγούμενα, τρέχοντα και προβλεπόμενα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς επίσης και πληροφορίες που συγκεντρώνει από τους χρήστες.

Το Envi4All χρησιμοποιεί μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υπολογίζει τον Δείκτη Ποιότητας Αέρα (AQI). Ο AQI βοηθάει στην καθημερινή καταγραφή της ποιότητας του αέρα λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που μπορεί να υποστεί η υγεία των ανθρώπων που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν την προσωπική τους αίσθηση σχετικά με την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν και αντίστοιχα να δουν τι έχουν δηλώσει οι άλλοι χρήστες. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αφενός για να εκτιμηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ανοιχτής πρόσβασης και αφετέρου για να βελτιωθεί η ακρίβεια των δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών. Η εφαρμογή Envi4All επεξεργάζεται όλες τις παραπάνω πληροφορίες για να προσφέρει στους χρήστες εξατομικευμένες ειδοποιήσεις όταν η ποιότητα του αέρα είναι κακή, καθώς επίσης και πρακτικές συμβουλές για να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους.

Η DRAXIS environmental SA δημιούργησε την πλατφόρμα διαχείρισης και αξιοποίησης δεδομένων έξυπνης πόλης DRAXIS Smart City με όραμα τη δημιουργία νέων πρωτοποριακών εργαλείων και υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους φορείς. Πρόκειται για ολοκληρωμένη λύση που αφορά την συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων από αλγορίθμους γεωχωρικής ευφυίας και μηχανικής μάθησης με στόχο να παράσχει νέα πληροφορία και υπηρεσίες που θα αναδείξουν τον δήμο, τον άνθρωπο και τις δυνατότητες τους.

Η DRAXIS Smart City προσφέρει μια ισχυρή συλλογή εργαλείων για την ευφυή πόλη του μέλλοντος η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και της δύσκολης καθημερινότητας των πολιτών. Ο φορέας χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία οπτικοποίησης, μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια πληροφορίες που βρίσκονται κρυμμένες ανάμεσα στην πληθώρα δεδομένων της πόλης ώστε να βοηθήσει α) στη μείωση του λειτουργικού κόστους σε τομείς όπως η διαχείριση σκουπιδιών, ο φωτισμός κτιρίων και δρόμων, η ενέργεια, τα ύδατα και η δημόσια συγκοινωνία, β) στον πολεοδομικό σχεδιασμό, γ) στην αντιμετώπιση της μόλυνσης του αέρα και την κλιματική αλλαγή και δ) στην κινητικότητα και τους χώρους στάθμευσης. Ο πολίτης μπορεί να ωφεληθεί σε θέματα της καθημερινότητας του όπως η έξυπνη στάθμευση, η αποφυγή της κίνησης στους δρόμους, οι απομακρυσμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, η ισότητα ως προς την διακυβέρνηση, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στην πόλη και η ασφάλεια στους δρόμους.

Η πλατφόρμα έρχεται ως απάντηση στην πρόκληση για εύκολη συσχέτιση και οπτικοποίηση διαφορετικών μορφών δεδομένων προερχόμενων από πολλαπλές πηγές σε μια ενοποιημένη γεωχωρική απεικόνιση με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής χωρίς τις δυσκολίες που δημιουργούν τα διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Η λύση της DRAXIS μπορεί να συνδυάσει δεδομένα από ποικίλες πηγές (IoT, γεωχωρικά, δορυφορικά, ανοικτά δεδομένα και δεδομένα πολιτών) ανεξαρτήτου μορφής ενώ είναι έτοιμη να δεχθεί δεδομένα που ακολουθούν διαδομένα πρότυπα μετρήσεων.  

Η γεωχωρική πλατφόρμα της DRAXIS Smart City παρέχει:

 • Διασυνδεσιμότητα: Έτοιμοι connectors για άμεση διασύνδεση με IoT συσκευές του εμπορίου ή custom καθώς και για άλλες πηγές δεδομένων. 
 • Εμπλουτισμός Δεδομένων: Συνεχώς ανανεωμένες πηγές δεδομένων για να συνδιαστούν με τα δεδομένα των χρηστών. 
 • Γεωχωρική Ανάλυση: Αποθήκευση, αποτύπωση, συνδυασμός και ανάλυση γεωχωρικής πληροφορίας και δορυφορικών εικόνων με τη χρήση των υλοποιημένων τεχνολογιών.
 • Υπολογιστική Μηχανή: Χτίσιμο υπολογιστικού επιπέδου με καινοτόμους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για τον εμπλουτισμό των δεδομένων και των αναλύσεων.
 • Οπτικοποίηση: Χτίσιμο και διαχείριση χαρτών, γραφημάτων, dashboards και ροών εργασίας σε χαρτογραφικό περιβάλλον. Δυνατότητα σύνθεσης δυναμικών dashboards για την ανάλυση real time και μη δεδομένων. 
 • Σύνθετες Ειδοποιήσεις: Καθορισμός ορίων συναγερμών βασισμένη σε συνδυαστικές τιμές μεταβλητών πραγματικού χρόνου.
 • Δικαιώματα Πρόσβασης: Ασφαλές περιβάλλον μόνο για πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα μέρη τα οποία θα εκτελούν ενέργειες παραμετροποίησης και παρακολούθησης, ενώ δίνει και πρόσβαση σε μη εγγεγραμμένους χρήστες (public).
 • Διαλειτουργικότητα:  Υποστηρίζει τον ασφαλή διαμοιρασμό δεδομένων των συσκευών ή και των δεδομένων που θα δημιουργούνται από την πλατφόρμα, σε άλλες εφαρμογές του φορέα.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση υλοποίησης της πλατφόρμας χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην καταχώρηση, αποθήκευση και  επεξεργασία των δεδομένων. Τεχνολογίες ροής και επεξεργασίας δεδομένων όπως Apache Kafka, Apache Spark Cluster οδηγούν τα δεδομένα στο επίπεδο απεικόνισης και ανάλυσης με πλήρη διασυνδεσιμότητα μέσω OGC πρωτοκόλλων επικοινωνίας, γεωχωρικών δεδομένων και REST APIs.