ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρία που δραστηριοποιείται στο τομέα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πληροφορικής Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στην:

 

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ &ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)

 

Η Διοίκηση της DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. δεσμεύεται:

 • να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους
 • να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της και το περιβάλλον,
 • να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατάISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητας) και ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση),
 • να αναπτύσσει τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες,
 • να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρίας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων / δεικτών,
 • να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της,
 • να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη εκπαίδευση και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του,
 • να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και να προλαμβάνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος,
 • να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας.

 

Oι στόχοι της εταιρίας είναι οι εξής:

 • ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών,
 • αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των έργων,
 • ενίσχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης η και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πελατών και συνεργατών της,
 • προστασία του περιβάλλοντος μέσω της κατά το δυνατό μειωμένης χρήσης φυσικών πόρων και ανακύκλωσης αυτών,
 • συνεχής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών,
 • συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς.

 

Ι. Παύλου

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2017

Ακολουθεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης της DRAXIS και οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι για το έτος 2017, για την επίτευξη των οποίων η διοίκηση προτίθεται να διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους.

Περιβαλλοντικό ΠρόγραμμαΣτόχος 2017
Ανακύκλωση μπαταριώνΑπομάκρυνση 0,7 kg μπαταριών ανά εργαζόμενο
Ανακύκλωση συσκευασιώνΑπομάκρυνση 80 lt συσκευασιών ανά εργαζόμενο
Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΕτήσια μείωση 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά εργαζόμενο
Ανακύκλωση χαρτιούΑπομάκρυνση του 5kg χαρτί ανά εργαζόμενο -> Αναθεώρηση στόχου στα 3 kg χαρτί ανά εργαζόμενο
Άδειες συσκευασίες μελανιών100% διάθεση προς ανακύκλωση ή αναγόμωση μελανιών