ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρία που δραστηριοποιείται στο τομέα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πληροφορικής Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στην:

 •  Υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής πληροφορικής
 • Υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης
 • Διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων και συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Έρευνα πεδίου και υλοποίηση ερευνητικών έργων 
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, μελέτες ασφαλείας, κλπ.)
 • Υλοποίηση έργων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, δικτύων, ψηφιοποίησης και υλικού (hardware) 
 • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης, πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας σε έργα πληροφορικής 
 • Υλοποίηση έργων αγροτικής πληροφορικής
 • Υπηρεσίες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την αειφόρο ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη χωρικών βάσεων δεδομένων, εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και τηλεπισκόπησης
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρησιακών συστημάτων ανάλυσης, επεξεργασίας, οπτικοποίησης και διαδικτυακής διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων παρατήρησης γης

Η Διοίκηση της DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. δεσμεύεται:

 • να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους
 • να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της και το περιβάλλον,
 • να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητας) και ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση),
 • να αναπτύσσει τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες,
 • να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρίας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων / δεικτών,
 • να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλόλητα της,
 • να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη εκπαίδευση και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του,
 • να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και να προλαμβάνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος,
 • να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας.

Οι στόχοι της εταιρίας είναι οι εξής:

 • ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών,
 • αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των έργων, 
 • ενίσχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης η και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πελατών και συνεργατών της,
 • προστασία του περιβάλλοντος μέσω της κατά το δυνατό μειωμένης χρήσης φυσικών πόρων και ανακύκλωσης αυτών,
 • συνεχής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών,
 • συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς.

Στ. Τεκές

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

 

DRAXIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

Η DRAXIS ολοκλήρωσε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα και κατάφερε να πετύχει το 95% των στόχων του 2022.

Περιβαλλοντικό ΠρόγραμμαΣτόχος 2022Επίδοση 2022
Ανακύκλωση μπαταριών100% διάθεση προς ανακύκλωση100% διάθεση προς ανακύκλωση
Ανακύκλωση συσκευασιώνΑπομάκρυνση 140 lt συσκευασιών ανά εργαζόμενοΑπομάκρυνση 145 lt συσκευασιών ανά εργαζόμενο
Εξοικονόμηση ενέργειαςΕτήσια μείωση 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά εργαζόμενοΕτήσια μείωση 19% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά εργαζόμενο
Ανακύκλωση χαρτιούΑπομάκρυνση 1,4 kg χαρτί ανά εργαζόμενο Απομάκρυνση των 1,63 kg χαρτί ανά εργαζόμενο
Άδειες συσκευασίες μελανιών100% διάθεση προς ανακύκλωση ή αναγόμωση90% διάθεση προς ανακύκλωση ή αναγόμωση

 

 

DRAXIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα της εταιρείας, καθώς και οι στόχοι του 2023 είναι οι εξής:

Περιβαλλοντικό ΠρόγραμμαΣτόχος 2023
Ανακύκλωση μπαταριών100% διάθεση προς ανακύκλωση
Ανακύκλωση συσκευασιώνΑπομάκρυνση 155 lt συσκευασιών ανά εργαζόμενο
Εξοικονόμηση ενέργειαςΕτήσια μείωση 5,5% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά εργαζόμενο
Ανακύκλωση χαρτιούΑπομάκρυνση 1,5 kg χαρτί ανά εργαζόμενο
Άδειες συσκευασίες μελανιών100% διάθεση προς ανακύκλωση ή αναγόμωση