ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρία που δραστηριοποιείται στους τομείς της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Συμβουλευτικής και Περιβαλλοντικής Πληροφορικής.

 Η Διοίκηση της DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. δεσμεύεται:

 • να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους
 • να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της και το περιβάλλον,
 • να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητας) και ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση),
 • να αναπτύσσει τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες,
 • να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρίας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων / δεικτών,
 • να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλόλητα της,
 • να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη εκπαίδευση και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του,
 • να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και να προλαμβάνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος,
 • να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας.

 Oι στόχοι της εταιρίας είναι οι εξής:

 • ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών,
 • αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των έργων,
 • ενίσχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης η και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πελατών και συνεργατών της,
 • προστασία του περιβάλλοντος μέσω της κατά το δυνατό μειωμένης χρήσης φυσικών πόρων και ανακύκλωσης αυτών,
 • συνεχής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών,
 • συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς.

Ι. Παύλου

Νόμιμη Εκπρόσωπος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

DRAXIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

Η DRAXIS ολοκλήρωσε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα και κατάφερε να πετύχει το 100% των στόχων του 2021.

Περιβαλλοντικό ΠρόγραμμαΣτόχος 2021Επίδοση 2021
Ανακύκλωση μπαταριών100% διάθεση προς ανακύκλωση100% διάθεση προς ανακύκλωση
Ανακύκλωση συσκευασιώνΑπομάκρυνση 140 lt συσκευασιών ανά εργαζόμενοΑπομάκρυνση 135,71 lt συσκευασιών ανά εργαζόμενο
Εξοικονόμηση ενέργειαςΕτήσια μείωση 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά εργαζόμενοΕτήσια μείωση 17% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά εργαζόμενο
Ανακύκλωση χαρτιούΑπομάκρυνση 1,6 kg χαρτί ανά εργαζόμενο Απομάκρυνση των 1,60 kg χαρτί ανά εργαζόμενο
Άδειες συσκευασίες μελανιών100% διάθεση προς ανακύκλωση ή αναγόμωση100% διάθεση προς ανακύκλωση ή αναγόμωση

DRAXIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα της εταιρείας, καθώς και οι στόχοι του 2022 είναι οι εξής:

Περιβαλλοντικό ΠρόγραμμαΣτόχος 2022
Ανακύκλωση μπαταριών100% διάθεση προς ανακύκλωση
Ανακύκλωση συσκευασιώνΑπομάκρυνση 140 lt συσκευασιών ανά εργαζόμενο
Εξοικονόμηση ενέργειαςΕτήσια μείωση 5% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά εργαζόμενο
Ανακύκλωση χαρτιούΑπομάκρυνση 1,0 kg χαρτί ανά εργαζόμενο
Άδειες συσκευασίες μελανιών100% διάθεση προς ανακύκλωση ή αναγόμωση