ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρία που δραστηριοποιείται στο τομέα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πληροφορικής Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στην:

 

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ &ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)

 

Η Διοίκηση της DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. δεσμεύεται:

 • να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους
 • να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της και το περιβάλλον,
 • να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατάISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητας) και ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση),
 • να αναπτύσσει τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες,
 • να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρίας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων / δεικτών,
 • να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της,
 • να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη εκπαίδευση και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του,
 • να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και να προλαμβάνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος,
 • να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας.

 

Oι στόχοι της εταιρίας είναι οι εξής:

 • ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών,
 • αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των έργων,
 • ενίσχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης η και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πελατών και συνεργατών της,
 • προστασία του περιβάλλοντος μέσω της κατά το δυνατό μειωμένης χρήσης φυσικών πόρων και ανακύκλωσης αυτών,
 • συνεχής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών,
 • συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς.

 

Ι. Παύλου

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

 

DRAXIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018

Η DRAXIS ολοκλήρωσε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα και κατάφερε να πετύχει το 80% των στόχων του 2018.

Περιβαλλοντικό ΠρόγραμμαΣτόχος 2018Επίδοση 2018
Ανακύκλωση ΜπαταριώνΑπομάκρυνση 0,6 kg μπαταριών ανά εργαζόμενοΑπομάκρυνση 0,5 kg μπαταριών ανά εργαζόμενο
Ανακύκλωση ΣυσκευασιώνΑπομάκρυνση 100 lt συσκευασιών ανά εργαζόμενο -> Αναθεώρηση στόχου στην απομάκρυνση 150 lt συσκευασιών ανά εργαζόμενοΑπομάκρυνση 160 lt συσκευασιών ανά εργαζόμενο
Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΕτήσια μείωση 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά εργαζόμενοΕτήσια μείωση 40% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά εργαζόμενο
Ανακύκλωση ΧαρτιούΑπομάκρυνση του 5 kg χαρτί ανά εργαζόμενο -> Αναθεώρηση στόχου στα 7 kg χαρτί ανά εργαζόμενο Απομάκρυνση του 7 kg ανά εργαζόμενο
Άδειες Συσκευασίες Μελανιών100% διάθεση προς ανακύκλωση ή αναγόμωση μελανιών100% διάθεση προς ανακύκλωση ή αναγόμωση μελανιών

 
DRAXIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα της εταιρείας, καθώς και οι στόχοι του 2019 είναι οι εξής:

Περιβαλλοντικό ΠρόγραμμαΣτόχος 2019
Ανακύκλωση μπαταριών100% διάθεση προς ανακύκλωση
Ανακύκλωση συσκευασιώνΑπομάκρυνση 160 lt συσκευασιών ανά εργαζόμενο
Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΕτήσια μείωση 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά εργαζόμενο
Ανακύκλωση χαρτιούΑπομάκρυνση του 5 kg χαρτί ανά εργαζόμενο
Άδειες συσκευασίες μελανιών100% διάθεση προς ανακύκλωση ή αναγόμωση μελανιών