Πρόσκληση στο τελικό συνέδριο του έργου ICME

Το έργο ICME (Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων των ακτών σε θαλάσσιες περιοχές και τρόποι αντιμετώπισής τους) στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών με πιλοτική εφαρμογή σε τέσσερις χώρες (την Ελλάδα, τη Γεωργία, την Αρμενία και την Τουρκία). Στην Ελλάδα, η μελέτη επικεντρώνεται στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου, με την ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού εργαλείου για την υδροδυναμική μοντελοποίηση του κόλπου. Το εργαλείο, το οποίο αναπτύχθηκε από την DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ, συνδυάζει το υδροδυναμικό μοντέλο ELCOM με το μοντέλο WRF μετεωρολογικής πρόβλεψης, προκειμένου να προσομοιωθούν οι συνθήκες της περιοχής μελέτης.

Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19/11/2015, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση

Πρόγραμμα