Πιστοποίηση DRAXIS Α.Ε. σύμφωνα με το ISO 27001:2005

Πιστοποίηση DRAXIS Α.Ε. σύμφωνα με το ISO 27001:2005

Η DRAXIS πιστοποιήθηκε από την από την TUV AUSTRIA HELLAS για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, ISO 27001:2005, για τον τομέα:

  • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
  • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)