Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου CUTLER

Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου CUTLER

Το 2018 ξεκίνησε με την εναρκτήρια συνάντηση του έργου CUTLER, στο οποίο η DRAXIS συμμετέχει ως εταίρος. Εκπρόσωποι 15 συνολικά εταίρων που απαρτίζουν την κοινοπραξία του έργου συναντήθηκαν στις 11-12 Ιανουαρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συζητήσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σκοπός του CUTLER είναι να καθοδηγήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους πολίτες, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπεύθυνους σχεδιασμού των πόλεων για την ανάπτυξη πολιτικών με στόχο την ευημερία των πόλεων επιτυγχάνοντας οικονομική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται στην τεκμηρίωση και η οποία υποβοηθείται από τη χρήση μεγάλων δεδομένων.

Στο έργο αυτό, το DRAXIS θα αναλάβει την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερες αποφάσεις και διαμόρφωση πολιτικής.

Μάθετε περισσότερα για το CUTLER στο https://www.cutler-h2020.eu