Η DRAXIS συμμετέχει στο FoodSHIFT2030

Η DRAXIS συμμετέχει στο FoodSHIFT2030

H DRAXIS συμμετέχει στο FoodSHIFT2030, ένα νέο έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ για τον μετασχηματισμό του επισιτιστικού μας συστήματος.

Από τον Ιανουάριο του 2020, το έργο FoodSHIFT2030 θα εγκαινιάσει μία φιλόδοξη μετάβαση, με επίκεντρο τους πολίτες, από το υφιστάμενο ευρωπαϊκό επισιτιστικό σύστημα προς ένα κυκλικό μοντέλο µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο πρόκειται να αναπτύξει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την ωρίμανση, συνεργασία, αναβάθμιση και επανάληψη επιτυχημένων καινοτόμων λύσεων στο επισιτιστικό σύστημα δημιουργώντας και λειτουργώντας 9 Εργαστήρια-Επιταχυντές (FoodSHIFT Accelerator Labs) και 27 Εργαστήρια – Μοχλούς (FoodSHIFT Enabler Labs) με σκοπό να παρέχουν βιώσιμα υγιεινά τρόφιμα στις ευρωπαϊκές πόλεις, επανασυνδέοντάς τις με την ενδοχώρα τους, κινητοποιώντας τους πολίτες και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των τροφίμων.

Τα οφέλη των καινοτομιών του επισιτιστικού συστήματος στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία θα εκτιμηθούν αξιολογώντας την επίδοσή τους μέσω των Δεικτών FoodSHIFT (FoodSHIFT Indicators), οι οποίοι πρόκειται να αναπτυχθούν από την DRAXIS. Επιπλέον, η DRAXIS ως επικεφαλής σε έναν από τους τέσσερις οριζόντιους άξονες των επιπτώσεων, τον άξονα της βιωσιμότητας (Impact Pathway Leader on Sustainability), πρόκειται να αναπτύξει το Σύστημα Βαθμολόγησης της Βιωσιμότητας (FoodSHIFT Sustainability Scoring System), το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου από όλους παγκοσμίως τους εμπλεκόμενους στο επισιτιστικό σύστημα για να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις διαφόρων καινοτομιών στον τομέα αυτό ως προς την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.    

Τέλος, ένα από τα εννέα Εργαστήρια – Επιταχυντές βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (ΑΤΗ). Το ΑΤΗ θα διευθύνεται από την Ελληνογερμανική Αγωγή, που φιλοξενείται από το Δήμο Παλλήνης και θα υποστηρίζεται από τη DRAXIS. Το Εργαστήριο αυτό θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου χάσματος μεταξύ της κατανάλωσης τροφίμων και της γνώσης για την τροφή, εμπλέκοντας ενεργά τα σχολεία.

Στο πρόγραμμα FoodSHIFT2030 συμμετέχουν 31 εταίροι και έχει λάβει 7,5 εκατ. Ευρώ από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη ιστοσελίδα του έργου www.foodshift2030.eu.