Μελέτες

2011
Υπηρεσίες ειδικού επιστήμονα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC SHARP «Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects»

Υπηρεσίες ειδικού επιστήμονα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC SHARP «Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects».

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συνεργάτες: ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου FORET MODEL

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το έργο FORET MODEL στα πλαίσια του έργου «Coordination des politiques regionales pour la forete a l’aide d’un nouvel instrument de gouvernance territorial (FORET MODELE)», Αριθ. Εγκρισης STC/TR/LG/CC/PF-09/06/17.02.2009 - πρόγραμμα INTERREG IV B MED

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεμετρικών Σταθμών και Επεξεργασία Δεδομένων για το έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ»

Το έργο αποτελεί τμήμα του Προγράμματος  "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ" που χρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) και συνίσταται στην  προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεμετρικών Σταθμών Παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν.

Πελάτης: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Συνεργάτες: SCIENTACT A.E.
Υπηρεσίες συμβούλου στα πλαίσια του έργου EU-WATER: Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων στη γεωργία

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και η εφαρμογή καινοτόμων επεμβάσεων στη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε γεωργικές περιοχές, έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που εξασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξή των αγροτικών περιοχών, όπως προβλέπεται και από την νομοθεσία της ΕΕ. Κύριος στόχος είναι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα της κατανάλωσης και της ρύπανσης των υδάτινων πόρων που προκαλούν οι εντατικές καλλιέργειες σε αγροτικές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου η γεωργία είναι ο πιο σημαντικός κλάδος τόσο για τη χρήση φυσικών πόρων όσο και για την προσφορά περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2010
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Βιομάζας.

Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Βιομάζας, ισχύος 2,8 MW στο Ν. Ξάνθης της Κ/Ξ GREENPROFIT.

Πελάτης: GREENPROFIT

Αξιολόγηση διασποράς των Οργανικών Πτητικών Ενώσεων κατά την μεταφόρτωση αργού πετρελαίου από τον αγωγό Burgas - Αλεξανδρούπολη σε πετρελαιοφόρα πλοία.

Στο πλαίσιο της μελέτης που υλοποιεί η EXERGIA S.A και η ILF Consulting Engineers για την Trans-Balkan Pipeline B.V., η DRAXIS Α.Ε. εκπονήθηκε μελέτη διασποράς των Οργανικών Πτητικών Ενώσεων για τον αγωγό αργού πετρελαίου Burgas - Αλεξανδρούπολη, με χρήση του μοντέλου AERMOD.

Πελάτης: EXERGIA A.E.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Έργα περιβαλλοντικής πληροφορικής