Έργα περιβαλλοντικής πληροφορικής

2012
NaTouR - "Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση κοινής διαχείρισης φυσικών πόρων στη διασυνοριακή περιοχή με στόχο την προώθηση του οικοτουρισμού και την προστασία των οικοσυστημάτων"

Το Έργο NATOUR στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων καινοτόμων εργαλείων προώθησης του οικοτουρισμού σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με σκοπό να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες προώθησης του βιώσιμου τουρισμού, παράλληλα με τη προστασία του περιβάλλοντος.

Πιλοτικά έργα διευκόλυνσης της πρόσβασης στο κέντρο της Θέρμης και την παροχή πληροφόρησης για ζητήματα ποιότητας αέρα

“Pilot smart urban Ecosystems leveraging Open innovation for Promoting and enabLing future e-services – PEOPLE- Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού”, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Υλοποίηση (2) πιλοτικών έργων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο κέντρο της Θέρμης και την παροχή πληροφόρησης για ζητήματα ποιότητας αέρα. 

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Συνεργάτες: INFO - TRIP Α.Ε.
2011
Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεμετρικών Σταθμών και Επεξεργασία Δεδομένων για το έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ»

Το έργο αποτελεί τμήμα του Προγράμματος  "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ" που χρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) και συνίσταται στην  προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεμετρικών Σταθμών Παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν.

Πελάτης: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Συνεργάτες: SCIENTACT A.E.
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου FORET MODEL

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το έργο FORET MODEL στα πλαίσια του έργου «Coordination des politiques regionales pour la forete a l’aide d’un nouvel instrument de gouvernance territorial (FORET MODELE)», Αριθ. Εγκρισης STC/TR/LG/CC/PF-09/06/17.02.2009 - πρόγραμμα INTERREG IV B MED

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπηρεσίες συμβούλου στα πλαίσια του έργου EU-WATER: Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων στη γεωργία

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και η εφαρμογή καινοτόμων επεμβάσεων στη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε γεωργικές περιοχές, έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που εξασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξή των αγροτικών περιοχών, όπως προβλέπεται και από την νομοθεσία της ΕΕ. Κύριος στόχος είναι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα της κατανάλωσης και της ρύπανσης των υδάτινων πόρων που προκαλούν οι εντατικές καλλιέργειες σε αγροτικές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου η γεωργία είναι ο πιο σημαντικός κλάδος τόσο για τη χρήση φυσικών πόρων όσο και για την προσφορά περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού παρακολούθησης ψηφιακών υποδομών στην περιοχή μελέτης του έργου "ACCOLAGOONS"

Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού παρακολούθησης  (ψηφιακών υποδομών) για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάδοση των δεδομένων της ρύπανσης στην περιοχή μελέτης του έργου "ACCOLAGOONS" που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+.  

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συνεργάτες: SCIENTACT A.E.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Μελέτες