Έργα περιβαλλοντικής πληροφορικής

2007
Προσαρμογή του Στατιστικού Συστήματος Ρουμανίας (Consolidation of Romanian Statistical System EuropAid/119795/D/SV/RO)

Το έργο αφορά την εναρμόνηση του Στατιστικού Συστήματος της Ρουμανίας σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πελάτης: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (INS)

Συνεργάτες: ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2006
Προμήθεια και Εγκατάσταση Υποδομών και Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης του ψηφιακού υλικού για τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Τρικκαίων

Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση μέρους του διαθέσιμου πολιτιστικού υποβάθρου, την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης - Διάχυσης της Πληροφορίας του ΠΟΔΤ και την εκπαίδευση του προσωπικού του ΠΟΔΤ.

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Συνεργάτες: DOTSOFT
2005
Ανάπτυξη εργαλείων για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση ρύπανσης από σταθερές πηγές σύμφωνα με απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας (Οδηγία IPPC)

Το έργο αφορά την ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων λογισμικού, τα οποία:διευκολύνουν την καταγραφή περιβαλλοντικών στοιχείων βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων,  και εκτιμούν τη ρύπανση, η οποία προέρχεται από σταθερές και κινητές πηγές.

Πελάτης: ΥΠΕΧΩΔΕ

Συνεργάτες: ENVECO Α.Ε. , ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων
Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης

Το έργο αφορά την προετοιμασία σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση τενολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης σε όλες τις βιομηχανίες που υπόκεινται στην Οδηγία SEVESO ΙΙ.

Πελάτης: ΥΠΕΧΩΔΕ

Συνεργάτες: SPEC Α.Ε. , ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων
2004
Συμμόρφωση Στατιστικού Συστήματος Ρουμανίας - EuropAid/114921/D/SV/RO

Το έργο αφορά το σχεδιασμό και ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων και εφαρμογών που διαχειρίζονται στοιχεία περιβαλλοντικής πληροφορίας της στατιστικής Υπηρεσίας της Ρουμανίας αναφορικά με στερεά και υγρά απόβλητα, υδατικούς πόρους και εκπομπές αερίων ρύπων.

Πελάτης: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CFCU) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Συνεργάτες: ENVECO Α.Ε. , ECOIND (RO) , INHGA (RO)

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Μελέτες