Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Με εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση και εκτενής εμπειρία η ομάδα της DRAXIS μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς και θέματα, όπως π.χ., ατμοσφαιρική ρύπανση, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτων, κλιματική αλλαγή, βιομηχανία και υποδομές, ενέργεια, ηχορύπανση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τόσο το εύρος των υπηρεσιών μας, όσο και το πλούσιο πελατολόγιό μας αντικατοπτρίζουν την υψηλή μας ικανότητα να σχεδιάζουμε και να διαχειριζόμαστε ακόμη και τα πλέον σύνθετα έργα.


Περιβαλλοντική Συμβουλευτική 

Οι ειδικές μας γνώσεις και πλούσια εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικών κανονισμών και ρυθμίσεων μας επιτρέπει να παρέχουμε εγκαίρως περιβαλλοντικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες για κάθε πελάτη. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

  • Συνεχής καταγραφή περιβαλλοντικών δεδομένων
  • Περιβαλλοντικός έλεγχος – Έκθεση Αξιολόγησης Περιβαλλοντικής Επιμέλειας
  • Επιχειρησιακά σχέδια για την ποιότητα του αέρα
  • Περιφερειακός προγραμματισμός για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • Υλοποίηση μελετών Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA)

Σχεδιασμός και ανάληψη εκστρατειών με στόχο τη διάχυση πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση του κοινού


Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της DRAXIS είναι σε θέση να υλοποιεί τόσο ολόκληρες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, είτε διάφορα στάδια αυτών. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Στρατηγική αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Τεχνικές Μελέτες

Η DRAXIS σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει υποδομές και βιομηχανικά έργα, παρέχοντας εξειδικευμένες για τον πελάτη υπηρεσίες που βασίζονται σε εργαλεία αριθμητικής μοντελοποίησης τελευταίας τεχνολογίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Μελέτες ασφαλείας που αφορούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά ατυχήματα (σύμφωνα με την οδηγία Seveso III)
  • Ανάλυση προσομοίωσης ατμοσφαιρικής διασποράς
  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας